Aandacht voor amalgaam

Je hoort veel voors en tegens over het laten vervangen van amalgaamvullingen.
Soms worden klachten niet minder nadat het amalgaam is verwijderd en soms ook wel.
Als een mens sterk en gezond is, kan het lichaam de belasting van zware metalen misschien wel aan.
Ook zal de ene mens gevoeliger voor dit materiaal zijn dan de ander.
In mijn geval, waarbij mijn lichaam een dreun had gekregen door de radiotherapie, waren mijn organen blijkbaar niet meer in staat om de dagelijkse vergiftiging te kunnen weerstaan.Om meer aanvullende informatie te verkrijgen, en eventueel ook goed beslagen ten ijs te komen bij de tandarts die mijn vullingen zou gaan vervangen, liet ik een zogenaamde ‘mondstroommeting’ verrichten bij een praktijk voor poliklinische stoorvelddiagnostiek.


Ook hier kreeg ik uitgebreide informatie over kwik en amalgaam.
Het gaat hierbij om wetenschappelijk bewezen feiten.
Ik kreeg een lijst mee van 47 punten waarop amalgaam schadelijk is, maar ik beperk me slechts tot een klein aantal.
Tandheelkundig amalgaam bestaat voor 48 tot 55 % uit kwik en voor 33 – 35 % uit verschillende hoeveelheden koper, tin, zink en andere metalen.
Kwik is dus het grootste bestanddeel van amalgaam.
Kwik is een zeer giftige stof.
Sommige mensen menen zelfs dat kwik na plutonium de op één na giftigste stof op aarde is.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kwik in hele kleine doses hersenen, hart, longen, lever, nieren, schildklier, bijnieren, bloedcellen, enzymen en hormonen kan beschadigen en het afweersysteem kan onderdrukken.
Elke keer dat kwikdamp uit vullingen lekt, wordt dat door kauwen, poetsen of hitte nog eens gestimuleerd.
Kwikdampen worden door inademen en inslikken razendsnel in het lichaam opgenomen.


Desondanks is het een feit dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde nog steeds van mening is dat amalgaam het beste vulmateriaal is op die plaatsen in de mond waar de kauwkrachten het grootst zijn.
Meer informatie kunt u lezen op de website van Praktijk SolleveldUit de rapportage van de mondstroommeting bleek dat bij 7 ‘elementen’ in mijn mond de gemeten waarden onaanvaardbaar hoog waren. Er werd aangegeven welke vullingen de grootste lekkage hadden, zodat de vervanging zodanig kan plaatsvinden dat de grootste boosdoeners het eerst kunnen worden verwijderd. Ook was een werkprotocol voor de tandarts meegestuurd, omdat de vervanging van amalgaamvullingen uiterst nauwkeurig en op een speciale manier moet gebeuren.

Tevens werd nadrukkelijk vermeld dat tijdens de periode van amalgaamvervanging veelal eerst een verergering van het klachtenbeeld kan optreden. Dit is het gevolg van het vrijkomen van kwikdampen en kwikionen. Ook bijgeleverd werd een receptuur voor een ontgiftingskuur. Drie dagen voor de behandeling dient te worden begonnen met het innemen van de voorgeschreven medicatie en deze moet worden voortgezet tot en met minimaal 8 weken na de laatste amalgaamvervanging.

Ontgiften met chlorofylSuiker, amalgaam en hun invloed op uw gezondheid
E 5,00

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.