Activiteiten
Artikel

Onlangs verscheen in het blad Imagine een artikel wat ik heb geschreven samen met Henk Trentelman, schrijver van het boek Voor en na de diagnose, en Marlies Vollaers over een holistische kijk op kanker.

artikel ImagineAdverteren bij DaisyconConsult met de SoulCards
Wat raakt je ziel?
Wat wil nog gezien en (h)erkend worden in jezelf?
De bijzondere afbeeldingen kunnen je helpen bij je innerlijk proces.
Prijs: E 45,--

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kunt u gebruik maken van de contactpagina

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.