Alternatieve geneeswijzenWat hebben alternatieve geneeswijzen gemeen?Het wordt steeds gewoner om naar een alternatief genezer te stappen - in plaats van of naast een bezoek aan de huisarts - en het aanbod wordt ook steeds groter.
Gingen we vroeger met onze kwaaltjes steevast naar de huisarts, tegenwoordig vinden we steeds vaker de weg naar een alternatief behandelaar.
Behandelingen als homeopathie en acupunctuur zijn inmiddels behoorlijk ingeburgerd.


Uit een onderzoek van het NIPO uit 1998 blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking positief staat tegenover alternatieve geneeswijzen.
Zo'n driekwart van de ondervraagden was van mening dat zowel alternatieve als reguliere geneeswijzen effect hebben bij het bestrijden van ziekten.
Eveneens een grote meerderheid onderschrijft de stelling dat reguliere en alternatieve genezers meer zouden moeten samenwerken.De Supplementenwijzer


Lees ook het boek over het verzwegen verhaal over kankerDe bekende arts Andrew Weil heeft gedurende jarenlange studie en observatie vele therapieën onderzocht en gekeken naar de overeenkomst van de vele mogelijkheden van alternatieve geneeswijzen.


Wat hebben alle therapieën gemeen?


1. Geen enkel behandelsysteem heeft een monopolie op genezing.
Ieder systeem geneest zo nu en dan mensen.
Zowel wetenschappelijke als andere ‘wonderlijke’ systemen kenden een aantal duidelijke genezingen van al vergevorderde ziekten.


2. Geen enkel behandelsysteem heeft een monopolie op mislukking.
Ieder systeem dat werd onderzocht, faalde wel eens.
Het aantal mislukkingen is aanzienlijk in alle systemen, inclusief de allopathie.


3. Er bestaat vrijwel geen correlatie tussen de bestaande behandelsystemen.
Het bestaan en het succes van behandelsystemen die zijn gebaseerd op nauwelijks verenigbare theorieën en methoden, zijn door geen enkele algemene theorie van gezondheid en genezing te verklaren.
Dit wijst erop dat er andere factoren dan theorieën en methoden moeten zijn die bepalen of geneeskundig ingrijpen succes heeft of niet.


4.Nieuwe behandelsystemen werken in het begin het beste.
Er was een duidelijk patroon bij het onderzoek naar de talloze manieren van anders genezen.
Een gedreven deskundige of therapeut is vaak in staat om ziekte op een spectaculaire manier te genezen.
Na verloop van tijd wordt de werking van de methoden en de systemen minder en komen er weer nieuwe mensen met nieuwe vindingen.


5.Alleen al geloof kan voor genezing zorgen.
Genezing van ziekten na een bezoek aan een bedevaartsoord of door toedoen van gebedsgenezers tonen aan dat alleen al geloof, zonder enig fysiek ingrijpen, voldoende kan zijn om therapeutische successen te hebben.
Dit feit moet zeker worden meegenomen in een bredere theorie over gezondheid, genezing en de rol van de behandeling.


6.Geloof in de behandeling is de grootste gemene deler die de vijf vorige conclusies verbindt.
Geloof in een behandelsysteem varieert van beoefenaar tot beoefenaar en van patiënt tot patiënt.
Deze variatie zou kunnen verklaren waarom een systeem soms wel werkt en soms niet.Het innerlijke medicijn
E 27,50


Wat hebben alternatieve geneeswijzen te maken met liefde?


Gezien het belang van het geloof als cruciale factor bij het resultaat van een behandeling is het nodig dat we de rol van dat geloof in de algemene context lichaam-geest relatie goed gaan bestuderen.
Als we de (indirecte) relatie tussen behandeling en genezing beter begrijpen, kunnen we meer verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen lichaam en zijn we beter in staat de juiste keuzes te maken uit behandelingen en therapeuten.Kanker. Genezing zoeken ook buiten de gebaande paden.
Yt Vaartjes heeft een boekje geschreven met de titel: ' Kanker. Genezing zoeken ook buiten de gebaande paden'.
Het is een waardevol boekje voor mensen die de diagnose kanker hebben gekregen en zich willen oriȅnteren op andere mogelijkheden.
Het motto van het boek is: Doe wat bij je past!
De behandeling of weg van genezing hangt af van je eigen levensgeschiedenis en inzichten. Het hangt af van je moed en van het feit of je mensen om je heen hebt die jouw zoektocht mee willen maken en je daarin willen steunen.
Het boekje kost € 13,10 (incl. verzendkosten) en is te bestellen via djoyv@betuwe.net.


Alternatieve geneeswijzen overzicht


Een verzuurd lichaam maakt ziek. Ontzuur je lichaam

De ultieme genezer

Ken de beschermingsfactoren tegen kanker

Lees hier over de belangrijke rol van enzymen

Meditatie tegen kanker

Lees hier over Stevia, het zoete kruid

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.