B12- tekort oorzaak veel chronische klachten


B12-tekort aanvullen met spray
Het is onderzocht dat het niveau aan B12 elk jaar daalt naarmate je ouder wordt. Leeftijdsgerelateerde B12 tekorten worden in verband gebracht met gehoorsvermindering, concentratieproblemen, geheugenvermindering, psychiatrische stoornissen, slaapstoornissen, alsmede hartklachten.


bodies


Om B12 in het lichaam te kunnen opnemen wordt in de maag een stof (een proteïne) uitgescheiden welke essentieel is voor dit opnameproces. Dit wordt de intrinsieke factor genoemd.
Oudere mensen produceren minder van deze intrinsieke factor en zijn hierdoor gevoeliger voor B12 tekorten.
In de eerder genoemde studie werden hoge doseringen orale B12 even goed opgenomen dan de geïnjecteerde dosering. (Verstoring van afgifte van intrinsieke factor wordt meestal geassocieerd met een chronisch B12-tekort ook bekend als pernicieuze anemie).
Iedereen met verhoogde homocysteïne-gehalten, psychiatrische stoornissen, eetstoornissen, slaapstoornissen, alsmede als gevolg van het verouderingsproces, heeft mogelijk een tekort aan B12.Vitamine B-12 tekort
E 9,90

Geen vervelende injectie, maar....


Onze voeding en leeftijd en medische ingrepen zijn de belangrijkste boosdoeners bij het ontwikkelen van B12 tekorten.
Vlees is een uitstekende bron voor onze B12. Toch is het niet zo dat een vleesrijk dieet garandeert dat iemand geen tekort heeft.
Bijvoorbeeld oudere mensen, deze kunnen grote hoeveelheden vlees eten en toch een tekort aan vitamine B12 hebben omdat ze niet genoeg intrinsieke factor meer kunnen produceren als gevolg van veroudering van de maagfunctie en het maagslijmvlies waarin de intrinsieke factor geproduceerd wordt.
B12 tekorten komen voor bij ruim 30% van de senioren en oudere mensen die regelmatig last hebben van een verstoorde spijsvertering / maag-darmfunctie.
Mensen die tekorten hebben aan B12 in hun bloed zijn al heel lang aangewezen op de oncomfortabele en pijnlijke toedieningsvorm d.m.v. injecties met deze essentiële B-vitamine.
Nieuwe onderzoeken tonen dat orale B12 net zo goed, zoniet beter, werkt als injecties, volgens een studie welke gepubliceerd werd in het gezaghebbende blad "Blood".


B12 spray ....een handige spray


Recente gegevens melden dat de orale absorptie net zo goed werkt als injecties en met een toegevoegde waarde van behoud van hoge bloedwaarden over langere tijd.
De studie toont aan dat de bloedwaarde van mensen die injecties kregen na een maand daalde en zich daar stabiliseerde, terwijl de bloedwaarden van hen die de orale spray gebruikten stegen.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.