Behandeling

‘De bestraling tastte verder mijn grenzen aan. Mijn lichaam was niet meer van mezelf. Ik kon er niet meer mee doen wat ik wilde. Om het bestralingsgebied te bepalen moest ik zo’n anderhalf uur op de simulator door brengen, waarbij mijn lichaam werd bestreken met moeilijk afwasbare verf. Ik begon er uit te zien als een Picasso. Hier en daar stonden strepen en kruisen om de referentiepunten voor de bestralingsapparatuur aan te geven.’

Ik kwam natuurlijk veel vrouwen tegen met borstkanker als ik zat te wachten op mijn beurt voor de bestraling. Allemaal waren ze van plan beter te worden, en hadden goede hoop. Gerechtvaardigde hoop, denk ik, want het woord kanker hoeft niet meer standaard met ‘dood’ verbonden te worden. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen geweest gedurende de laatste jaren, en er is veel meer mogelijk dan vroeger.

In de afgelopen 50 jaar is de kennis over kanker enorm toegenomen. De geneeskans bij volwassenen is gestegen van 25% naar 50 %, maar er zijn wel verschillen in geneeskans per vorm van kanker. Er is een grotere openheid rond de ziekte ontstaan, en er is meer oog voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Ook is er veel meer georganiseerd voor steun door onderling lotgenotencontact. Naast de professionele steun zijn er verenigingen van kankerpatiënten ontstaan. Mensen die zelf hebben meegemaakt wat kanker is, willen anderen tot steun zijn.


De reguliere geneeswijze biedt bestraling en chemobehandeling. Deze methoden hebben ook gevolgen voor het gezonde deel van ons lichaam. Persoonlijk pleit ik er dan ook voor, wijs geworden door mijn ervaringen, om naast de artsen en specialisten een alternatieve arts te raadplegen. Deze kan helpen het lichaam met supplementen te ondersteunen voor, tijdens en na de behandeling. Zij kunnen u ook adviseren om eventueel over te gaan tot een niet-toxische tumor therapie

Radiotherapie (bestraling)

Zelf ben ik behandeld d.m.v. bestraling. Vlak na de operatie waarin de tumor werd verwijderd, kreeg ik een inwendige bestraling van 24 uur. Deze vorm van bestralen wordt ook wel Brachitherapie genoemd. Daarna kreeg ik nog 5 weken gewone bestraling. Ik hoor het mijn radioloog nog zeggen: "Ik denk dat u niet veel last van de bestraling zult hebben". Ik had er toen geen vermoeden van dat de bestraling een einde zou maken aan mijn actieve leven.

Drie maanden na de bestraling kreeg ik de griep. Mijn lichaam was zo kort na de behandeling nog niet klaar om de strijd met het virus aan te gaan.

'Mijn lichaam lag op de bank en vocht. Vocht zoals het nog nooit in mijn leven gevochten had. Alle energie was naar binnen gekeerd, alle energie had ik nodig om te overleven. Ik was heel erg ziek. En het was heel erg stil. In heel mijn leven was het nog nooit zo stil geweest'.

Toen ik uiteindelijk voelde dat het griepvirus mijn lichaam verliet, waren mijn krachten volledig gesloopt. Er was niets meer over van de vrouw die ik ooit geweest was. Ik leerde hoe elke handeling, hoe klein ook, energie kost en hoe weinig we daar bij stil staan als we gezond zijn. Ik leerde dat het niet vanzelfsprekend is om gezond te zijn. Ik zag bij mezelf hoe ik voortdurend schakelde tussen gevoel en verstand, om maar niet terecht te komen in zinloze emoties. Aanvaarding, overgave was de enige weg. En daarin vond ik mijn eigen mens-zijn, door ook van mezelf te accepteren dat ik verdrietig mocht zijn, boos mocht zijn, mocht huilen. Al die dingen stond ik mezelf toe als ze er waren, maar ik kon dan ook door de ellende heen kijken, wetend dat er ooit een einde aan zou komen.

Door deze enorme verzwakking kwam mijn lichaam terecht in een neerwaarste spiraal. Ik kreeg last van een parasiet op mijn organen, candida in mijn darmen, een intolerantie voor suiker, mijn lichaamsprocessen sloten niet meer op elkaar aan. Ik kwam terecht in een jarenlange zoektocht om de balans in mijn lichaam weer te herstellen. Ik noem mijzelf niet alleen een kankerpatient, maar ook (en vooral) een stralingspatient. Ik houd ervan de dingen zuiver te benoemen.

Uit mijn intensieve zoektocht is deze website geboren.

Adverteren bij DaisyconOver gezondheid, ziekte en dood
E 5,95
F-scan

Leest u ook het verhaal over het bijzondere apparaat uit Rusland, de f-scan , waarvan er nog slechts 7 in West-Europa zijn. U leest hoe het apparaat op mijn weg gebracht werd, en welke opmerkelijke resultaten ermee behaald kunnen worden. Het is de zeker ook de moeite waard om de f-scan een preventieve screening op uw organen te laten uitvoeren.


Aandacht voor amalgaam

Gedurende mijn lange en langzame herstel werd ik er een paar keer op attent gemaakt, dat het misschien verstandig zou zijn mijn amalgaamvullingen te laten verwijderen. Mijn organen zouden als het ware verkrampen onder de last van de zware metalen die dagelijks uit mijn vullingen mijn lichaam in stromen. Daardoor zouden therapieën en middelen minder effect hebben. Lees hier meer.

Vermoeidheid na kanker door bijnieruitputting


Schrijft u zich hier in voor de gratis Nieuwsbrief Kankervoorbij, zodat u op de hoogte blijft over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. kanker, gezondzijn en welbevinden.

Nieuwsbrief Kankervoorbij

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in. 

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.