Bloedgroepdieet
De grondlegger van het bloedgroepdieet is Peter J. D’Adamo.
Hij ontdekte in de vijftiger jaren van de vorige eeuw dat sommige patiënten vegetarische en vetarme kost bijzonder goed verdroegen, maar anderen juist helemaal niet.
Een mogelijke verklaring hiervoor vermoedde hij in het bloed van de mensen.
Na jarenlange ondervragingen en onderzoeken van patiënten kwam hij tot de conclusie dat een dieet altijd iets heel individueels is en dat de bloedgroep ook mee beslist over welke levensmiddelen goed worden verdragen en welke minder goed. Zo ontwikkelde hij het bloedgroepdieet.


De bloedgroepenvoeding is een gevarieerde voeding.
De maaltijden zijn volwaardig.
Bij een gezonde voeding speelt de kwaliteit van de levensmiddelen een grote rol.


Tijdelijk een maaltijdvervanger nodig?


Het Bloedgroepdieet/De Leefregels
E 22,95Een verzuurd lichaam maakt ziek. Ontzuur je lichaam

Bloedgroep 0.


Bloedgroep 0 is historisch gezien de oudste en meest voorkomende bloedgroep ter wereld.
Het is de bloedgroep van de jagers en verzamelaars van weleer, die vleeseters waren.
Dat betekent echter niet dat mensen met bloedgroep 0 elke dag grote hoeveelheden vlees moeten eten.
Maar het is een feit dat ze meer kunnen presteren wanneer ze 4 tot 6 maal per week een kleinere hoeveelheid van ca. 120 gr. vlees of vis op het menu zetten.
Voor bloedgroep 0 is regelmatige lichaamsbeweging echter ook bijzonder belangrijk.


Bloedgroep A.


Vanuit bloedgroep 0 ontwikkelde zich bloedgroep A, als reactie op de levenswijze van de mensen, die steeds meer begonnen voorraden aan te leggen en voedingsmiddelen zelf te produceren (landbouw, boeren).
Het immuunsysteem en het spijsverteringssysteem pasten zich aan de nu overwegend plantaardige voeding aan.
Mensen met bloedgroep A verdragen een overwegend plantaardige voeding daarom beter dan voeding waarbij vlees een grotere rol speelt.


Bloedgroep B.


Vanuit de vaste akkerbouwgemeenschappen ontwikkelde zich de nomade, de mens met bloedgroep B.
Volkrijke stammen trokken door de vaak onvruchtbare verre gebieden.
Ze voedden zich met vlees en melkproducten van hun kuddes en met al het eetbare dat ze tijdens hun trektochten tegenkwamen.


Bloedgroep AB.


Ongeveer 1000 tot 1500 jaar geleden ontwikkelde zich de tegenwoordige zelden voorkomende bloedgroep AB.
Het AB-type is een nakomeling uit een verbintenis tussen mensen met bloedgroep A en die met bloedgroep B.
Een mens met bloedgroep AB heeft de meest sterke en zwakke punten van de types A en B in zich verenigd.

Iedereen kan en moet het liefst de adviezen van de bloedgroepentheorie voor zichzelf testen.
Dat gaat het gemakkelijkst als u gedurende 2 tot 3 weken bij voorkeur levensmiddelen gebruikt die worden aanbevolen voor een bepaalde bloedgroep.
Na deze proeftijd beoordeelt u uw persoonlijk welzijn en eventuele veranderingen ten opzichte van de tijd voordat u uw voeding wijzigde.
Als u daarna terugkeert naar uw oude voedingspatroon dan zou u een verschil moeten kunnen vaststellen in hoe u zich voelt.
Het verschil is natuurlijk des te groter naarmate uw normale voeding meer afwijkt van de volgens de bloedgroepentheorie meest geschikte voeding.


Het bloedgroep kan preventief een goede gezondheid bevorderen en zo helpen kanker te voorkomen.
In geval van kanker kan dit dieet een ondersteunende rol in het behandelplan vervullen.


Bestel ook het gratis boek over de lever

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.