BorstkankerIn Nederland krijgen jaarlijks zo’n 9.000 vrouwen borstkanker. Het is daarmee een van de meest voorkomende ziektes bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar en de grootste doodsoorzaak bij vrouwen onder de 50 jaar. Met allerlei therapieën en operaties gaat men de kanker met wisselend succes te lijf. Er bestaan allerlei vormen van borstkanker en ook de plek of het stadium waarin de ziekte zich bevindt, kan erg veel uitmaken.Elke borstkanker gedraagt zich anders, de een rustig, de ander agressief. Als kwaadaardige cellen zich in een lymfevat hebben gewurmd, kunnen er door de druk van de lymfestroom enkele cellen losraken van de tumor en zo meegevoerd worden naar andere plekken in het lichaam. Tot voor kort haalde men om die reden ook meteen de lymfeknopen uit de oksel weg, omdat daar de eerste uitzaaiingen ontstaan. Tegenwoordig kan men zich in veel gevallen beperken tot het onderzoeken van de schildwachtklier.

Natuurlijk was er het ongemak van de verwijderde lymfeklieren. Omdat de vochthuishouding na de operatie in mijn oksel totaal ontregeld was, ontstond er eens in de drie, vier dagen een grote bal van vocht onder mijn arm. Het vocht werd verwijderd bij het radiologisch instituut, maar het is ook een keer voorgekomen dat we in het weekend naar de polikliniek van het ziekenhuis gingen, omdat ik het niet meer kon uithouden van de pijn. Mijn hele rechterzij kwam strak te staan door het vocht. Per keer werd er 90 tot 120 cc vocht weggehaald. Bij oudere vrouwen werd soms wel 300 cc weggehaald. “Dit is jouw maat” zei de radioloog.”Je zit nog strak in het vel”.

Al naar gelang de situatie moet worden gekozen tussen een borstbesparende operatie of het verwijderen van de hele borst. De keuze is uiteraard afhankelijk van de grootte van de tumor, maar ook van het type kanker, de uitzaaiing, de grootte van de borst en vaak ook de wensen van de patiënt. Na amputatie kan de borst gereconstrueerd worden. Dat kan nog jaren na de operatie, maar het is ook mogelijk om het meteen erna te doen. Dan kun je een huidbesparende amputatie doen en de huid van de eigen borst voor de reconstructie gebruiken. Als het later gedaan wordt, moet er huid van de rug, buik of bil gehaald worden en dat is veel ingrijpender.

Nog altijd zijn de belangrijkste wapens tegen allerlei vormen van kanker de radiotherapie en de chemotherapie, al dan niet aangevuld met hormoontherapie. Bij het minste of geringste risico op uitzaaiing van borstkanker wordt chemotherapie toegepast. Het stoppen van de verspreiding is het voornaamste doel. Om een goede afweging in behandelmethode te kunnen kiezen, adviseer ik vrouwen om zich ook te informeren over niet-toxische tumor therapie

Van borstkanker naar lymfoedeem

E 29,95


Voor alle vrouwenIn 2002 introduceerden onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis de zogenoemde DNA chip, die via herkenning van de genen onderscheid kan maken tussen borsttumoren die zullen uitzaaien en tumoren die dat niet zullen doen. Zo hoeven vrouwen met een goede prognose geen chemokuur te krijgen en weten vrouwen met een slechte prognose sneller waar ze aan toe zijn. Uit onderzoek is gebleken dat door de DNA chip 30 % minder vrouwen chemotherapie hoeven te volgen. De chip komt dit jaar op de markt en wordt als baanbrekend beschouwd.

Risico:

Een vrouw met een aan borstkanker lijdend familielid in de eerste lijn heeft een ongeveer tweemaal verhoogd risico. Heeft ze twee familieleden met borstkanker, dan is haar kans op kanker verdrie- tot viervoudigd. Een vrouw die nooit zwanger is geweest, loopt tweemaal zoveel risico als een vrouw met kinderen. Een late menopauze (na het 55e jaar) levert een tweemaal zo hoog risico op als een vroege overgang (voor het 45e jaar). Borstvoeding geven zorgt voor bescherming tegen borstkanker. Beweging blijkt levensverlengend. Vrouwen van 20 tot 54 jaar, die wekelijks enkele uren bewegen, lopen 30 % minder kans op borstkanker.

Medicijn

Het kankergeneesmiddel anastrozol dringt het risico op terugkeer van borstkanker verder terug. Daarmee is een nieuwe stap gezet naar een betere behandeling van vrouwen met hormoongevoelige borstkanker. Dit blijkt uit de resultaten van een wereldwijde studie naar de behandeling van borstkanker waarvan de resultaten zijn gepresenteerd in het medische tijdschrift The Lancet. Het middel anastrozol geeft niet alleen betere resultaten dan het tot nu toe veel gebruikte tamoxifen, maar heeft ook minder vervelende bijwerkingen.

Voor uitgebreide informatie over borstkanker kunt u kijken op de Borstkanker Links Pagina

Kijkt u voor nog meer informatie ook op mijn weblog Kankervoorbij

Amazones, jonge vrouwen, de amazones, borstkanker

E 17,90
In dit boek zijn de warme liefdevolle, eerlijke, bezielende stemmen van meer dan achthonderd vrouwen uit alle delen van de wereld verzameld. Zij vertellen over hun angsten, geven advies en delen hun diepste en intiemste zorgen met de lezer.

Aan het woord zijn gewone vrouwen die te maken kregen met borstkanker en alles eromheen. Ze variëren in leeftijd van begin twintig tot eind zeventig en geven samen een gezicht aan borstkanker anno nu. Hun verhalen zijn ontroerend, soms grappig, altijd eerlijk. Deze vrouwen zijn vastbesloten zich niet te vereenzelvigen met hun ziekte.

Ik ben mijn borstkanker niet voert de lezer door de opeenvolgende stadia van de ziekte, vanaf de diagnose via de behandeling tot de genezing. Het geeft vrouwen dieper inzicht in zichzelf en hun leven met kanker.

Hieronder kun je je opgeven voor de gratis Nieuwsbrief Kankervoorbij. Zo blijf je op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van ziekzijn, gezondzijn, en persoonlijke groei.

Nieuwsbrief Kankervoorbij

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.