ChemoKunnen wij een andere behandeling dan chemo kiezen?Graag wil ik uw aandacht vragen voor het nieuwe boek van Henk Trentelman, die een paar jaar geleden het boek ‘Voor en na de diagnose’ heeft geschreven.

Zijn nieuwe boek is geheel gewijd aan chemotherapie en het feit dat de kankerpatiënt zelf moet kunnen kiezen hoe hij/zij behandeld wil worden.

In het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ laat Henk zien hoe de politiek en de farmaceutische industrie bepalen hoe een patiënt behandeld dient te worden.

Eigenlijk is het beschamend dat dit boek niet door een arts geschreven is, maar door een kankerpatiënt. Een patiënt, die als hij zelf chemotherapie zou hebben ondergaan, al niet meer zou hebben geleefd.

In dit boek vertelt hij u wat u niet behoort te weten en hoe het komt dat u geen andere keus dan chemo of bestraling wordt voorgelegd en de terminale patiënt geen therapievrijheid heeft.

De bijwerkingen en kans op genezing van chemotherapie zijn in dit boek beschreven.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die ook de andere kant van de medaille van chemotherapie wil kennen.

U kunt dit boek bestellen door op bovenstaande afbeelding te klikken.

De prijs is E 29,95

Lees ook het boek over het Verzwegen Verhaal over Kanker


• 80% van de ondervraagde oncologen in Amerika wijst chemotherapie af als kanker bij henzelf of hun familie zou worden vastgesteld.
• 75% van diezelfde ondervraagde oncologen beveelt chemotherapie ten zeerste aan bij patiënten!

Het boek zal, gezien de inhoud, de nodige weerstand oproepen, doch dat is beslist noodzakelijk om in de Nederlandse gezondheidszorg de nodige veranderingen tot stand te brengen. Naast chemotherapie en/of bestraling hebben andere, effectieve en mensvriendelijker, behandelmethoden ook bestaansrecht. Door de vele getuigenissen wordt dat aangetoond in dit boek.

Gezond eten rond chemotherapie
E 19,95Voor ondersteuning van chemotherapie, lees over de immuunversterker Transfer Factor

Vermoeidheid na kanker door bijnieruitputting

Moeite met eten na de operatie en chemo? Maaltijdvervanger

Wat is uw ervaring met chemo?

Steeds meer mensen plaatsen vraagtekens rond chemotherapie.
Waarom sterven er zoveel mensen, ondanks hun behandeling, in het ziekenhuis?
Waarom voelen mensen zich pas echt beroerd na hun behandeling?
Weet u – en is u dat verteld – waar chemo uit bestaat?
Zijn er andere behandelmethoden die u hebben geholpen kanker te over winnen?
Deel uw verhaal met de bezoekers van deze website, zodat kankerpatiënten, die toch al zo uit het lood geslagen zijn door de diagnose, een zo mensvriendelijke behandeling kunnen krijgen.

[ ? ]

Upload 1-4 Pictures or Graphics (optional)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Wat andere bezoekers lieten weten

Klik hieronder om bijdragen van andere bezoekers te lezen

Genezen van borstkanker via natuurlijke weg 
Anderhalf jaar geleden werd ik geconfronteerd met borstkanker. Binnen een paar weken kreeg ik diverse mammografiën, MRI en PET scan, 6 biopsies en tenslotte …

Chemo op maat 
Hoi Allemaal, In dit voorjaar werd ik onaangenaam verrast door een tumor in mijn dikke darm waarna ik werd geopereerd. Na de uitslag van het weefsel ben …

Stapje voor stapje - toestaan - angst is geen raadgever  Not rated yet
Ik vertel mijn verhaal uitgebreider en in stukjes op www.SuuSis.nl Ik heb veel dingen geprobeerd, vooral veel geleerd (Ik heb de chirurgische ingrepen …

Verplicht chemo om handelsbelangen te beschermen Not rated yet
Bij mij is verleden jaar borstkanker geconstateerd. Ik wilde geen operatie of andere behandelingen waarbij ik op mijn levenskwaliteit moet inboeten. …

Click here to write your own.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.