ContactHallo,


Ik ben Foekje Meijer-Linstra, natuurgeneeskundig gezondheidsadviseur,spirituele raadsvrouw,celzouttherapeute en schrijfster.
Kanker was een keerpunt in mijn leven.


Wil je contact met me opnemen, dan kan dat via deze pagina.
Mijn autobiografische verhaal over kanker en herstel vindt u in het boek Regenbogen en Sterrenlicht

Het boek in PDF-file'Wat iedereen moet weten over zijn lever' is gratis op te vragen. Ik stuur het u graag toe.


Als u nog iets wilt weten n.a.v. het lezen van de website Kankervoorbij, of u wilt iets vragen of delen over uw eigen ziekteproces, neem dan gerust contact met mij op. Ook adviseer ik u graag over aanvullende voedingssupplementen.Telefonisch contact

Heeft u behoefte aan een telefonisch gesprek, dan ben ik bereikbaar op nummer 0900-0511, box 3624.(80 cpm)

P.S. Sinds kort is er ook mijn weblog Kankervoorbij

Contact

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.