De ultieme genezer

Gezondheid is de belangrijkste bestaansvoorwaarde van de mens, want alleen bij volstrekte eenheid van lichaam en geest is er sprake van balans.
Alleen vanuit deze balans zal de mens zich ‘wel’ bevinden, en alleen vanuit welbevinden kan de mens als mens optimaal zichzelf zijn.
De gezonde mens ontstaat op grond van volledige integratie van een gezond lichaam en een gezonde geest.


Genezen van binnenuit
E 19,50


Alles wat door lichaam en geest wordt opgenomen dat niet dient ter instandhouding van de eenheid van lichaam en geest en door het zelfcorrigerend vermogen niet kan worden verwijderd, is ziekmakend. Dit kan zowel van geestelijk/mentale oorsprong zijn, als van materiële oorsprong.
Om de eenheid optimaal te herstellen (genezen) is het dus zaak dat alle verstorende elementen die deze eenheid blokkeren worden verwijderd en de bronnen waaruit ze zijn ontstaan worden geschoond.
Alleen op deze manier zal de eenheid en de daaruit voortkomende levenskracht weer in haar oorspronkelijkheid worden hersteld.


Wij dragen allen in ons de zuivere bron van het bestaan, de onuitputtelijke levensbron , de kracht die uit kracht ontstaat.
Dat is als het ware een Perpetuum Mobile, dat eeuwig kracht geeft zonder kracht te verliezen. Het is de absolute geest die uit zichzelf, door zichzelf en tot zichzelf is.
Deze kracht in zijn meest elementaire vorm ontstaat echter uitsluitend uit spanning tussen tegenstellingen, dus tussen + en -, oftewel yang en yin.
De yangkracht is activerend en de yinkracht is cederend ofwel afnemend.
De hele natuur en al zijn uitdrukkingsvormen zijn van dit beginsel doordrongen.


Yin en Yang


Zo is het lichaam yin (-) en de geest is yang (+).
Lichaam en geest vormen dus de polen van een batterij. Hoe groter nu het spanningsverschil, des te groter het batterijvermogen die ‘levenskracht’ heet.
Als het lichaam ziek wordt ( --) en de geest blijft in waarde gelijk (+), dan zal de levenskracht automatisch toenemen. Het potentiaalverschil tussen (+) en (--) is namelijk groter dan tussen (+) en (-).
Als de geest in kracht ook nog toeneemt (++) wordt de kracht van de mens nog groter:( ++) en (--).
Dit is noodzakelijk om het lichaam te genezen: dit is het zelfgenezend vermogen, de motor van ons bestaan.
Dat is ook de reden waarom ziekte positief moet worden benaderd.
In de praktijk komt het er dus op neer dat de geest zichzelf en het lichaam als een soort accu moet opladen.


Het geheim van zelfgenezing
E 24,50


In de alternatieve en complementaire geneeskunst worden steeds meer behandelvormen toegepast die hun werking ontlenen aan deze tegenstelling.
Ook ons bewustzijn laat zich leiden door tegenstellingen.


Als we de balans van het lichaam weten te herstellen zal het genezingsproces, het weer één worden van lichaam en geest, effectiever kunnen plaats vinden.
Balans is een voorwaarde tot genezing, doch het is niet de genezing zelf.
Genezing bestaat uit het weer een worden van lichaam en geest. Dit is ook een mentaal proces, omdat wij de eenheid die wij zijn, bewust moeten zijn.
‘Genezen’ betekent vrij zijn van de diepste oorzaak.


Elke poging van ‘betermakers’ om ons te genezen door het lichaam en de organen te activeren om zodoende een balans te herstellen, is uiteindelijk gedoemd te mislukken als de werkelijk helende kracht – de ziel zelf – door het in stand houden van blokkades, niet kan toenemen.


De enige en ultieme genezer is dus de patiënt zelf, die zichzelf kan genezen als alle blokkades en defecten in organen en systemen, psyche, energetische lichamen en DNA zijn opgespoord, verwijderd en hersteld, en de oorzaken en bronnen van de defecten zijn geruimd en/of geneutraliseerd.


Om deze metafysische gebeurtenis te laten plaatsvinden, en de gezondheid weer in werking te laten treden is het dus noodzakelijk alle zaken die de volledige eenheid van lichaam en geest blokkeren te elimineren.
Vaak moet er daarvoor niets toegevoegd worden, maar moet er iets worden weggehaald.
Genezing is immers het gevolg van het opheffen van de zaken die gezondheid in de weg staan.


Gezondheid is de status van zijn zoals van nature bedoeld.
Het is de mens gegeven deze status in vrijheid en verantwoordelijkheid in te vullen.


Chemo, of kan ik zelf kiezen?
E 29,50


Lees hier over de belangrijke rol van enzymen


De aard van genezing
Zelfgenezing


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.