Dieet


‘Kort na mijn operatie was er een documentaire over het dieet van dr. Houtsmuller op de televisie.
Deze arts was zelf ten dode opgeschreven geweest door een ongeneeslijke vorm van kanker.
Hij was er van overtuigd dat voeding een sterke invloed op kanker heeft, en ontwikkelde een dieet waarin zich zoveel mogelijk kankerremmende en gezondheidsbevorderende stoffen bevonden.
Een paar weken na de operatie zat ik volledig op deze eetmethode.
In grote lijnen houdt dit in: geen vlees, veel vette vis, zoals makreel, zalm en haring, zoveel mogelijk fruit en groente, geen witmeel, maar uitsluitend volkorenproducten, bakken en braden in olijfolie, zilvervliesrijst, knoflook en zo weinig mogelijk suiker.
En liters groene thee.’
Er wordt steeds meer bekend over de effecten van voeding op onze gezondheid. Met name in perioden dat ons afweersysteem het dreigt te verliezen, kan voeding een doorslaggevende factor zijn om deze strijd te overwinnen. Artsen en andere deskundigen hebben vaak weinig kennis van voeding en wijzen een en ander gemakshalve maar af. Daarom is het verstandig ook elders informatie in te winnen om een zo volledig mogelijk beeld over dit onderwerp te krijgen . Alleen dan kun je immers als patiënt een goede keuze maken voor de manier waarop je wilt dat je genezingsproces van kanker vorm krijgt.

Naast het Houtsmullerdieet is ook de Moermantherapie bekend. De Vlaardingse arts Cornelis Moerman was er in de eerste helft van de vorige eeuw zeker van dat voedsel invloed heeft op het ontstaan van kanker. Hij bewees experimenteel dat kanker met goede voeding te voorkomen en te genezen is. Wel moet men zich realiseren dat het volgen van een dieet geen wondermiddel is. Een aantal mensen geneest, bij anderen groeit de tumor minder snel. In ieder geval brengt een dieet het lichaam in een optimale conditie. Hierdoor kunnen reguliere behandelingen beter worden verdragen.

Dr.Houtsmuller is niet meer praktizerend. Wel is zijn boek Het Dr.Houtsmullerdieet nog verkrijgbaar.Een ander dieet dat ondersteunend zou kunnen zijn is het bloedgroepdieet .
Een verzuurd lichaam maakt ziek. Ontzuur je lichaam

Van dieet naar maaltijdvervanger

B12 tekort aanvullen


Voedingsinterventie bij kanker
E 17,50

Kies het juiste voedsel in de strijd tegen kanker. Een signaal aan de klassieke oncologie

Lees over Stevia, het zoete kruid


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.