Disclaimer

De inhoud van deze website weerspiegelt mijn persoonlijke ervaringen met bepaalde keuzes die ik gemaakt heb.


Als u tips of informatie uit deze site haalt, moet u weten dat ze bedoeld zijn als aanvulling op en niet als vervanging van het advies van uw arts of van andere professionele hulpverleners, die u in alle gevallen dient te raadplegen voor alle symptomen die een diagnose of medische aandacht vereisen, of voordat u ophoudt of begint met een bepaalde medicatie, behandeling of dieet.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.