Eigen bedrijf


De keerzijde van mijn langdurig ziek zijn was dat ik totaal werd losgeweekt van mijn oude bestaan. Vanuit een neutrale positie kon ik op een andere manier kijken naar mezelf en naar onze samenleving. Het werd steeds helderder voor mij dat ik mijn leven tot nu toe geleid had volgens van buitenaf opgelegde patronen.
Ik kwam tot de verrassende conclusie, dat hoe meer mens ik werd, des te minder ik wilde functioneren in een systeem dat mij in een hokje plaatste. Veel mensen klampen zich vast aan de zekerheid en veiligheid van een vaste baan, maar het is geen leven in vrijheid.
Blokkades blijven gehandhaafd, talenten onontdekt. En daar vind ik mijn leven te bijzonder voor.


Ik heb mezelf bevrijd van de gouden ketenen van de optieregeling en de winstdeling. Ik heb het prestige en de status van een goede functie niet meer nodig. Mijn gevoel van eigenwaarde ontleen ik aan wie ik ben als mens.
Dank je wel kanker, dat je mij zo diep heb gebracht dat ik de kracht en de moed kon vinden om beslissingen te nemen en knopen door te hakken. Ik lig weer op koers.


‘Als je in het bedrijfsleven tot de categorie “langdurig ziek” behoort, lijkt het wel of alle maskers wegvallen. Het gepretendeerde sociale gezicht van een bedrijf bestaat voor die groep niet.
Ik heb me in dat traject als het ware ontmenselijkt gevoeld: het sluitstuk van een volle agenda, iemand waar je tijd aan moet besteden, maar waar niets meer uit te halen valt. Een economisch object zonder waarde…..


Er is mij, door de wijze waarop ik in het bedrijfsleven ben behandeld, emotionele schade toegebracht en ik hoef niemand uit te leggen dat zoiets een herstelproces niet bevordert.’


In de afgelopen jaren heb ik een opleiding tot Emotioneel Hulpverleenster gevolgd. Vanuit mijn levenservaring en mijn talenten wil ik graag andere mensen ondersteunen of begeleiden in het ziekteproces en in het verwerven van levenskunst.
Dat is mijn passie, dat is ook het werk wat ik wil gaan doen.Misschien is dit de eerste stap naar een ander leven, een leven met meer plezier en vrijheid. Dat is in ieder geval het beste wat je voor je gezondheid kunt doen!!!Je eigen bedrijf
E 16,95
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.