Electromagnetische straling (electrosmog)Worden wij ziek door electromagnetische straling (electrosmog)?Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers zal elektromagnetische straling (electrosmog) een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21e eeuw kunnen worden als de overheid vandaag niet ingrijpt.


Het begint allemaal heel onschuldig. Je zit wat vervelend in je vel en het gaat maar niet over.
Dan komen de hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen, stress, duizelingen en een waas om je heen.
Je gaat naar de dokter maar die kan niets vinden. Je krijgt wat kalmeringstabletten mee of je neemt een extra borrel om het maar niet te hoeven voelen.
De weken worden echter maanden en het wordt van kwaad tot erger.
De huisarts zegt dat het wel tussen je oren zal zitten en dat je er maar mee moet leren leven.


Elektrostress & gezondheid
E 19,50
Bijna 40% van Nederland is ziek


Bijna 40% van de Nederlandse bevolking heeft tegenwoordig last van stress en/of depressie. Steeds meer mensen krijgen kanker.
In nog geen twintig jaar tijd zijn het aantal psychische en chronische klachten verdubbeld. Niemand weet waarom, of misschien toch wel.
In de afgelopen 20 jaar is immers ook de installatie en het gebruik van allerlei draadloze elektromagnetische apparatuur zoals GSM, UMTS, DECT, WiFi, Draadloos Internet, Bluetooth, Hoogspanningsmasten dramatisch toegenomen.
Nederland is omgevormd tot een grote magnetron en er komen nog tienduizenden masten en mastjes extra bij in de komende jaren.
Is het normaal en gezond dat wij tegenwoordig in een magnetron leven? Wordt onze gezondheid sterk bepaalt door electromagnetische straling?


In onze ziekenhuizen is het gebruik van draadloze apparatuur zoals GSM, UMTS, WiFi etc. dan ook al jaren verboden. Waarom?
Omdat onze ziekenhuizen het zekere voor het onzekere nemen en niet het risico willen lopen dat patiënten die ziek binnenkomen nog zieker weggaan na een behandeling.


Buiten onze ziekenhuizen is echter niets en niemand meer veilig voor deze draadloze apparatuur. Het is zelfs zo erg dat sommige apparaten honderden meters verder nog voor ziekteverschijnselen kunnen zorgen.
Zetten ze een GSM of UMTS paal op je flat dan heeft iedereen in de buurt er plezier van.
Hebben je buren net een nieuwe DECT telefoon, WiFi, Draadloos Internet of Bluetooth set aangeschaft dan genieten alle buren mee.


Elke burger heeft er belang bij te weten of er een verband is tussen deze welvaartsziekten bestaan en electromagnetische straling.
Een nader onafhankelijk onderzoek zou op zijn plaats zijn.-

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.