Energie

‘Het was niet eenvoudig om mijn huishoudelijke taken en mijn werk weer op te pakken. Mijn energieniveau steeg tergend langzaam. Ik worstelde de weken door, en hoopte dat het ooit anders zou worden. Ik moest zuinig zijn met de energie die ik tot mijn beschikking had, en overdacht al mijn acties om zo efficiënt mogelijk te zijn. Overbodig traplopen voorkomen stond boven aan mijn lijstje’.

Vermoeidheid is een belangrijke klacht van kankerpatienten. Zo’n 80 % heeft er last van in het eerste jaar na de behandeling, en ca. 20 % houdt deze klacht voor langere tijd. Bestel ook het gratis boek over de lever

De behandeling voor kanker vraagt veel van het lichaam, en kan de mineralenvoorraad aantasten. Ook de diepe emoties, waar een kankerpatiënt doorheen gaat, eisen hun tol. Het immuunsysteem loopt in zo’n periode een behoorlijke deuk op. Goede voeding aangevuld met supplementen is dan erg belangrijk. Het zou de moeite waard kunnen zijn om d.m.v. een consult bij een natuurgenezer of electro-acupuncturist te achterhalen welke tekorten het lichaam heeft. Als tip voor ondersteuning van het lichaam kan ik onderstaande hoogwaardige producten noemen:

Het middel Noni heeft een regenererende werking op de lichaamscellen, en helpt zo het lichaam zichzelf te genezen.

De Zapper van Hulda Clark, die baanbrekend werk op het gebied van kankerbestrijding heeft verricht, verwijdert vervuiling uit het lichaam.

Xango, een veelzijdig voedingssupplementLeer te luisteren naar het lichaam en aanvaard dat de vermoeidheid er is.
Als je blijft proberen je lichaam iets te laten doen waartoe het niet in staat is, kun je een nog veel groter gezondheidsprobleem creëren.
Ontkennen dat een probleem bestaat kan meer schade veroorzaken dan het oorspronkelijke probleem zelf.
Als je je eens vol energie hebt gevoeld en je nu steeds moe voelt, zul je verlangen om je vroegere energiepeil terug te krijgen.
Als je elke ochtend teleurgesteld wakker wordt omdat je nog steeds moe bent, en de hele dag boos bent, zul je je aan het eind van de dag nog ellendiger voelen.
Als je accepteert dat je lichaam moe is en rust nodig heeft, zul je proberen je lichaam ter wille te zijn, in plaats van er boos op te zijn.


Concentreer je op wat je wel kunt doen in plaats van wat je niet kunt doen. Kleine positieve stapjes vooruit kunnen in de loop van de tijd een groot verschil maken.
Wat erg zal helpen is een plan te maken van de dingen, die je wel kunt en die je wilt gaan doen.
Zelf het heft in handen houden is het belangrijkste wat je voor jezelf kunt doen.
Blijf open staan voor wat er om je heen gebeurt, zodat je voorbij komende kansen herkent.
Op die manier kun je een nachtmerrie veranderen in iets wat draaglijk is.

Lees veel meer over borstkanker op www.opzijnbest.nl/cat/borstkanker/E 19,95
De kracht van mijn onmacht
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.