Enzymen


De belangrijke rol van enzymen


ENZYGEEN ondersteunt de enzymspiegel


In elke cel is een heel leger enzymen vierentwintig uur per dag in de weer om het DNA na te lopen en waar nodig te herstellen.
Naarmate we ouder worden neemt de kans op cellulaire ontsporing (beschadiging van het DNA bij de celdeling) fors toe.
Zoals nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, zijn er hele legers zogenaamde celreparatieve enzymen nodig om die ontspoorde DNA-structuren te repareren.


Hoe beter we in onze enzym-aanmaak-capaciteit zitten, des te royaler het aantal DNA-reparatieve enzymen.


Voor de aanmaak van die enzymen zijn tal van co-enzymen nodig. Deze moeten uit het voedsel gehaald worden: magnesium, zink, selenium, en sommige vitamine B-soorten.
Uit het totale aanbod van co-enzymen (mineralen en spoorelementen) dat via de voeding binnenkomt, maakt het lichaam enzymen.


De Enzymfactor
E 17,50Als de co-enzymen opgemaakt zijn aan het vormen van enzymen die nodig zijn om vreemd en buitensporig eetgedrag te repareren, is de voorraad in het lichaam op. Met als gevolg dat er een tekort optreedt aan de mogelijkheid celreparatieve enzymen te vormen.
Gevolg daarvan: beschadigde DNA-structuren die de basis gaan vormen voor kankercellen in het lichaam.


Naarmate we ouder worden neemt de capaciteit van de darmflora af, waardoor de noodzakelijke mineralen en spoorelementen beduidend minder uit ons voedsel opgenomen kunnen worden.
Het nuttigen van voedsel dat voor de vertering ervan erg veel enzymcapaciteit vraagt, zorgt ervoor dat er te weinig co-enzymen beschikbaar zijn voor andere taken.
De blootstelling aan stralingsbronnen vraagt erg veel enzymcapaciteit (dichtbij de tv zitten, computerscherm, magnetron).


Vliegen


Bij vliegen op tien kilometer hoogte, de hoogte waar een vliegtuig zich meestal bevindt, is de gammastraling veel hoger dan op het niveau van het aardoppervlak.
Gammastraling heeft een bewezen beschadigende invloed op het DNA.
Dus moet er in het lichaam, als je in een vliegtuig zit, op tien kilometer hoogte een gigantische hoeveelheid enzymen actief worden om al die DNA beschadigingen te repareren.


Door verstandig te eten draag je er toe bij dat er co-enzymen beschikbaar blijven voor de belangrijke taak om ontspoord DNA te repareren.
Door sober te leven wordt de enzymcapaciteit minimaal belast.

Enzygeen

Een product wat ondersteuning kan geven is Enzygeen.

Enzygeen


Enzygeen bevordert de normalisering van de enzymspiegel en zorgt ervoor dat eventuele defecten worden hersteld.
Het product ontleent een deel van haar effectiviteit aan de werking van de schildklierhormonen die inwerken op de enzymproductie van maag, dunne darm en alvleesklier.


Doelgebied: Enzymen
Inhoud: 100 caps.
Bijwerking: geen
Prijs: E 22,70 excl. verzendkosten


Bestelformulier Enzygeen

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  

Van Enzymen naar Electrosmog

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.