Gebruik Keltisch zeezout
De Kelten maakten een oplossing van zeezout en regenwater, die ze ‘Sole’ noemden, en dronken dit dagelijks.
Mits je het niet overdrijft is dit een volkomen veilig en uitgebalanceerd supplement, waarmee je jezelf op een goedkope en efficiënte manier dagelijks kunt mineraliseren en alkaliseren om ziekte en verzuring tegen te gaan.Het recept


Het recept is eenvoudig:
vul een glazen pot(je) of fles voor eenderde met Keltisch zeezout, vul af met tweederde zuiver water en schud met het deksel of de dop erop enkele keren krachtig.
Het water raakt verzadigd en kan niet meer dan 26 procent zout opnemen, dus er zullen korrels overblijven op de bodem die niet meer oplossen.
Deze kun je voor een volgende oplossing gebruiken.
Mits je de Sole ofwel buiten de koelkast bewaart buiten direct zonlicht ofwel in de koelkast is deze oneindig houdbaar.
Een natuurlijk mineralensupplement dat het eeuwig leven heeft, denk je dat dit goed voor je is?Doe van deze Sole een theelepel in een glas water van 250 centiliter en drink dat elke dag ’s ochtends op een nuchtere maag en eventueel ook ’s avonds voor het slapen gaan.
Je geeft je lichaam dan een evenwichtig menu van ruim 80 mineralen en spoorelementen in een vloeibare vorm die het bloed herkent en direct in zich opneemt en transporteert naar de cellen.
Voor je cellen zijn dit zogeheten ‘electrolyten’ die de electromagnetische communicatie tussen je cellen verbeteren.


Zon en water


Interessant genoeg verwijst de Keltisch benaming ‘Sole’ naar de zon, de grootste bron van licht op onze planeet.
Zeezout is een product van de interactie tussen zonlicht en water. Zoutkristallen zijn de enige kristallen die oplossen in water en moeten gezien worden als geconcentreerd, vol-spectrum licht.


Een Sole mineraliseert en alkaliseert dus niet alleen, het leidt ook letterlijk en figuurlijk tot verlichting!
Deze wijsheid vinden we in onze taal terug: een ander woord voor zout is ‘halyt’, dat ‘heilig licht’ of ‘heel licht’ betekent.

Door op onderstaande afbeelding te klikken, kunt u het Keltisch zeezout bestellen.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.