De aard van genezing
Wat we moeten weten over genezing:

Het lichaam heeft het vermogen zichzelf te genezen.
Wie daaraan twijfelt moet eens letten op de genezing van wondjes. Dit is een uitstekende manier om het genezingsproces te leren kennen en vertrouwen te ontwikkelen in het aangeboren vermogen van het lichaam.
Bij een gezond mens zal een wond die schoon is en voldoende gebloed heeft, zelf zo efficiënt mogelijk genezen; daarvoor zijn geen geneesmiddelen nodig. Een wond zal alleen niet genezen wanneer er een infectie ontstaat of wanneer er ‘vreemde voorwerpen’ in achterblijven.
Het desinfecteren van wonden is niet nodig wanneer ze hebben gebloed en wanneer het binnendringen van vreemde organismen kan worden uitgesloten.
Niemand heeft in de afgelopen duizenden jaren een manier gevonden om het proces van wondheling te versnellen.Genezen van binnenuit
E 19,50
Wondheling is een voorbeeld van genezing in het algemeen.
Door ermee vertrouwd te raken en je te realiseren dat het gewoon, automatisch gebeurt en dat het proces niet kan worden verbeterd, verkrijg je een belangrijk stuk medische zelfkennis.
Wondjes in de huid en in oppervlakkig weefsel genezen snel in vergelijking met andere aandoeningen. Een gebroken been heeft meer tijd nodig om te genezen dan een snijwond.
Ook zijn er mensen die sneller genezen dan anderen; zo genezen jonge mensen sneller dan ouderen.
Het genezingsproces verloopt altijd zo goed mogelijk onder de gegeven omstandigheden.


Genezing is niet alleen een eigenschap van het fysieke lichaam. Wij zijn lichaam en geest, zodat genezing ook psychosomatisch moet zijn. Wanneer verwonding of ziekte in eerste instantie de geest treft, dan zal genezing ook in dat domein plaatsvinden.


Genezing bestaat uit een aantal verschillende onderdelen.
Dit zijn de drie belangrijkste:
- reactie
- regeneratie (herstel en weefselaangroei)
- adaptatie (aanpassing)


De ontsteking die zich ontwikkelt rondom een wond is een voorbeeld van een reactief onderdeel van genezing.
Koorts als antwoord op een infectie is een ander voorbeeld, hoewel de meeste mensen dit eerder als een symptoom van ziekte beschouwen als een aspect van genezing.
Uit testen is gebleken dat koorts het lichaam helpt om infecties te bestrijden en dat door het kunstmatig verlagen van de koorts binnendringende ziekteverwekkende stoffen in het voordeel zijn.

Handboek holistische gezondheid
E 34,95Regeneratie is het opvallendste onderdeel van genezing.
Een aantal van onze cellen en weefsels heeft een verbazingwekkend vermogen tot vernieuwing.
(Gezonde) levercellen kunnen zich zo snel vermeerderen dat ze grote stukken van het orgaan vervangen binnen enkele uren nadat die experimenteel verwijderd zijn. Bij vernietiging van cellen van verschillende organen worden zij binnen een dag vervangen.
Regeneratie zal zoveel mogelijk tot stand zien te brengen in het genezingsproces, maar wanneer een bepaalde grens bereikt is moet een ander proces het overnemen.
Een voorbeeld daarvan is het litteken dat zich vormt in het hart van een hartpatiënt. Het getroffen gebied is wel geheeld maar niet geregenereerd. Het hart moet zich aan het litteken aanpassen en het verlies van een deel van de spier compenseren.
Genezing door middel van littekenvorming herstelt de stabiliteit.


Adaptatie en compensatie zijn belangrijke elementen in de genezing wanneer reactie en regeneratie het destructieve effect van een verwonding of ziekte niet volledig kunnen opvangen.
Het lichaam past zich aan het verlies aan en zoekt compensatie.
In het geval van een hart met littekenvorming kan dit de aanleg van nieuwe bloedvaten zijn.
Een andere manier van adaptatie is het isoleren van een aangetaste plek die niet gezond te krijgen is.
Door isolatie wordt voorkomen dat een nog groter gebied wordt aangetast.
Dit proces doet zich bijvoorbeeld voor bij longtuberculose, waarbij de afweer van het lichaam de infectie niet kan overwinnen, maar wel een holte ontstaat, omgeven door een kapsel van vezels.


Reactie, regeneratie en adaptatie zijn, net zoals genezing zelf, automatismen die in werking treden bij verlies van een gezond evenwicht.
Je hoeft er niet over na te denken of eraan te werken. Het genezingsproces begint gewoon wanneer lichaam/geestbalans verstoord is.Waarschijnlijk is genezing een universele eigenschap van de hele schepping.
Dieren en planten genezen in de regel zichzelf, zonder hulp van geneesmiddelen en artsen.
Er is in de schepping een algemeen streven naar evenwicht, een reactie op en een compensatie van verstoring, waarbij alle ter beschikking staande mechanismen en materialen worden gebruikt.


Hoewel genezing universeel en aangeboren is en binnen in ons moet gebeuren als reactie op een ziekte of verwonding, zijn de resultaten soms onvoldoende.
Sommige verwondingen genezen niet en er zijn ziektes waar geen einde aan komt.
Wat gaat er fout als genezing niet volledig of niet effectief is?
Een duidelijk falen doet zich voor wanneer de verstorende krachten zo sterk zijn dat zij het vermogen van een organisme om ze het hoofd te bieden vernietigen.
Een volledig tekort schieten van een genezingsreactie op een ontregelende kracht betekent de dood.

Een optimale ondersteuning voor het immuunsysteem is Transfer Factor


Uw brein als medicijn
E 22,95Iemand met doorgaans weinig energie is niet in staat om een toereikende genezingsreactie op te wekken.
Een terminale kankerpatiënt is een voorbeeld: zijn levenskracht is afgenomen door stofwisselingsstoornissen ten gevolge van kanker en/of bestraling en chemotherapie, die de bloedaanmaak remmen en het immuunsysteem en de spijsverteringsorganen verzwakken.
Voor een effectieve genezing moeten al deze organen goed functioneren.


Genezing kan ook worden op- of tegengehouden. Een eenvoudig mechanisch probleem kan hiervan de oorzaak zijn.
Lichaamsvreemde materie kan een oorzaak zijn, of bijvoorbeeld een beschadigde zenuwvezel. Regeneratie kan dan weken of zelfs maanden duren.
De obstructie kan ook psychisch zijn, als gevolg van een ongewone mentale toestand.
Door woede, schuldgevoelens of ongerustheid kan effectieve genezing worden geremd.
Door de manier waarop de geest de zenuwen gebruikt, is het vermogen van het overbrengen van genezende prikkels in een dergelijke situatie dan blijkbaar afgenomen.


Wanneer genezing wordt geremd of geblokkeerd vanuit de wisselwerking tussen lichaam en geest, zal fysiek ingrijpen niet leiden tot genezing, tenzij er ook een verandering op het geestelijk vlak plaatsvindt.


Goede genezers kunnen obstakels voor genezing verwijderen, zieke mensen motiveren om beter te worden en misschien de vitaliteit van verzwakte mensen op de een of andere manier verbeteren.


Het is niet juist om de geneeskunde geneeskunst te noemen. De genezende kunst is de verborgen kennis van het lichaam zelf. Geneeskunde kan alleen maar helpen.

Literatuur: Genezing komt van binnenuit – Andrew WeilDe ultieme genezer

Lees hier meer over zelfgenezing

Bestel ook het gratis boek over de lever

Stoppen met roken

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.