GenietenOns leven heeft positieve en negatieve aspecten. Het verandert voortdurend van het ene moment op het andere. Door spirituele oefening is het mogelijk de wijsheid en de macht te verwerven die nodig is om ons leven naar een hoger plan te tillen. Spirituele oefeningen kunnen worden uitgevoerd om een ‘onwankelbare hoge conditie’ te bereiken, zodat we niet zo heen en weer geslagen worden door de voor- en tegenslagen van het leven.

Als men zich na de diagnose ‘kanker’ helemaal overgeeft aan angst, wanhoop en paniek kan het immuunsysteem verder verzwakken . Deze lage vorm van leven geeft kankercellen de kans om te groeien en de macht over te nemen. In een overspannen toestand is de wil om te leven eenvoudigweg niet sterk genoeg en overheerst niet. Het kan dan niet schelen of we leven of sterven.

Door bewust ervoor te kiezen om ook te genieten, kunnen de levensomstandigheden verbeteren. We kunnen ons erop concentreren gelukkig te worden.

Als een arts tegen je zegt:’Het is kwaadaardig’ is in 10 seconden de agenda van je dynamische leven leeg. Er telt nog maar één ding: het gevecht aangaan met de ziekte, en alles op alles zetten om te overwinnen en verder te gaan met leven. Er komt veel over een mens heen waar men doorheen moet bij een kankerbehandeling. Moeilijke, zware ervaringen. Daarom is het extra belangrijk om bewust te kiezen voor genieten.


Jarenlang was mijn energieniveau zo laag, dat ik de hoek van de straat niet kon halen. Op vakantie gaan was niet aan de orde. Als de dag van gister herinner ik me, dat het me op een mooie zomerdag lukte om naar het restaurant aan de straatweg in ons dorp te lopen. Ik zat er op het terras in het zonnetje te genieten van een schaaltje aardbeien met slagroom, en ik wist dat het me zou lukken om terug te lopen naar huis. Ik weet zeker, dat ik toen net zo gelukkig was als iemand die drie weken in Turkije vakantie vierde.

Gelukkig zijn kun je overal. Het is een innerlijke houding. Je kunt gelukkig zijn van de geur van wierook, het telefoontje van een goede vriendin, een mooie film op tv, prachtige muziek.Belangrijk is ook, om even de sleur van alledag achter je te laten.
Een weekendje even helemaal weg, een onbekende omgeving en lekker verzorgd worden, kan er voor zorgen dat je er weer even tegen kunt.
Regelmatig kleine genietmomenten inlassen in het leven zorgt er voor dat je de balans kunt bewaren. Het maakt het mogelijk alle zware momenten te doorstaan.
Hoe gek het misschien ook klinkt: genieten is onmisbaar in een kankerproces.
Zorg daarmee goed voor jezelf, sta het jezelf toe. En wees trots op jezelf, dat je dat kunt.


Wijze lesLeven in vreugde
E 14,50
Adverteren bij Daisycon


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.