Gezondheid en vitaliteit
Ieder mens wil graag een goede gezondheid hebben.
In grote lijnen zou je dat kunnen omschrijven als een toestand waarin men zich zowel lichamelijk, psychisch als sociaal goed voelt.
In de reguliere gezondheidszorg wordt min of meer gesteld dat het menselijk lichaam een complexe machine is. Wanneer die machine stuk is kun je hem repareren door onderdelen te verwijderen of te vervangen.


Het gaat echter om een totaal-concept. Gezond en vitaal zijn vraagt een continue investering van tijd en energie. Men kan wat dat betreft nooit op de lauweren rusten.
De afgelopen vijftig jaar is er een stroom van wetenschappelijke onderzoeken geweest die aantoonden dat onze manier van leven -wat we doen, denken, eten en geloven – ons welbevinden en onze levensduur beïnvloedt.
Onze leefstijlkeuzes geven ons de macht onze levensloop te veranderen, hoe slecht de uitgangspositie ook mag zijn waarin Moeder Natuur ons heeft geplaatst.


Wat is nu gezond?
E 14,95

De volgende factoren zijn van belang bij gezond zijn of herstel van ziekte:


- de hoeveelheid vervuilende stoffen die we binnen krijgen: uitlaatgassen, suiker, alcohol, nicotine e.d.

- de hoeveelheid afvalstoffen die we kwijt raken via nieren, ontlasting, zweten e.d

- hoe staan we in het leven? Staan we in onze eigen kracht, of is de mening van anderen zo belangrijk dat we ons er emotioneel door laten beïnvloeden?

- een baan die uitdagend is

- de woonsituatie, in een drukke stad of in een rustige buurt

- goede banden met vrienden, familie en partner

- slaapgedrag

- geloof of religie

- hebben we veel stress en/of zorgen

- hoeveelheid en kwaliteit van de vochtopname

- is er veel electro-smog in onze woon- en werkomgeving

- hoeveelheid en kwaliteit van lichaamsbeweging

- genetische aanleg

- de mate en regelmaat van ontspanning

- kwaliteit van de voeding en vitaminen die we tot ons nemen

- de gedachten en mentale processen die we hebben

Gezondheid is een waardevol gegeven dat gekoesterd, beschermd en actief onderhouden moet worden. Voor luiheid, onwetendheid en desinteresse op dat gebied zullen we een hoge prijs moeten betalen.

Van 'gezondheid' naar de 'aard van genezing'


Zeven regels om de kans op kanker te verkleinen

B12 tekort aanvullen

Stoppen met roken

Superfoods leveren de bouwstenen voor een goede gezondheid

Als u op de hoogte wilt blijven van allerhande ontwikkelingen, schrijft u zich dan hieronder in voor de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Kankervoorbij

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.