Gratis boek over de lever
Vraag hier het gratis boek aan:Gratis boek over wat ieder mens moet weten over zijn lever

Haal het gif uit jezelf en de wereld

We zouden veel beter voor onze lever zorgen, als we zouden begrijpen hoe belangrijk dit orgaan voor onze gezondheid is.

Miljoenen mensen hebben er waarschijnlijk geen idee van dat een ziekte als kanker niet kan ontstaan als de lever gezond is. Een gebrekkig functionerende lever kan niet alleen de oorzaak zijn van kanker, maar ook van reuma, artritis en andere welvaartsziekten.

De lever moet immers alle vergif wat wij binnenkrijgen, en dat wordt van jaar tot jaar meer, onschadelijk zien te maken. Hij moet allerhande trucs toepassen om de schade tot een minimum te beperken.

Onze levensduur en mate van gezondheid worden voornamelijk bepaald door de kwaliteit van het werk van de lever.

Lees ook het boek over het Verzwegen Verhaal over kanker

In het gratis boek wordt uitgelegd hoe het komt dat wij in onze tijd veel gevoeliger zijn voor leverfalen dan onze voorouders en dat ziektes als kanker, hartkwalen en diabetes op steeds jongere leeftijd voorkomen.

- De snelle ontwikkelingen in de techniek en snel elkaar opvolgende conflicten in de wereld maakt ons leven onrustiger en onzekerder

- De luchtverontreiniging en toenemende radioactiviteit hebben een slechte uitwerking op onze gezondheid

- We hebben meer zorgen dan ooit

- We gebruiken synthetische medicijnen

- We hebben nergens tijd voor, hoewel er meer geautomatiseerd is dan ooit

- We gunnen ons niet eens de tijd om rustig te eten, laat staan dat we er de tijd voor nemen om van natuurlijke middelen ons eten te bereiden

Wie constant in angst en spanning leeft, krijgt op den duur een leverkwaal.
E 19,95
De Ongelooflijke Lever- en Galblaaszuivering


(Door op de afbeelding te klikken kunt u dit boek bestellen bij Succesboeken. Dit boek is niet gratis.
Onder aan deze pagina vindt u het gratis boek 'Wat iedereen moet weten over zijn lever' in PDF-file)Een boek over succesvol ontgiften
E 19,90
Vier oorzaken van ziekte
E 9,95Als je bedenkt dat er geen systeem of onderdeel van het lichaam is dat niet tot op zekere hoogte afhankelijk is van het functioneren van de lever, dan doe je er toch verstandig aan om je leefstijl zodanig aan te passen dat de lever zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren.

Vroeger hoefde men niet bang te zijn voor vergif in het voedsel. We kunnen het tegenwoordig niet meer voorkomen dat we door middel van onze voeding zware metalen in ons lichaam krijgen.

De lever is niet in staat deze stoffen helemaal af te breken, zodat ze worden afgezet in in de beenderen of het vetweefsel en zich zo in het lichaam ophopen.

Vaak ontstaan hierdoor pas op latere leeftijd de zogenaamde welvaartsziekten.

Het grote publiek is hierover te weinig geinformeerd, of denkt hier te gemakkelijk over.

Bestel daarom hieronder het boek 'Wat iedereen moet weten over zijn lever".


Lees ook over de psychologische betekenis van onze organen

Een simpele en goedkope leverreinigingskuur

Ontgiften met chlorofyl

Bestellen


Als u onderstaand formulier invult, wordt het gratis boek "Wat iedereen moet weten over zijn lever" u in PDF file toegezonden.

U ontvangt dan ook automatisch de gratis Nieuwsbrief Kankervoorbij.

Home

Gratis boek over de lever

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.