Handboek KankerHandboek Kanker: informatief en leesbaar


Het 'Handboek Kanker' bundelt vijfentwintig jaar ervaring met integratieve geneeskunde, het beste uit de reguliere en alternatieve geneeskunde.
Het is een zeer informatief en leesbaar boek omdat het met hoofd en hart is geschreven door een expert op dit gebied: Henk Fransen.

Door de praktische en toegankelijke beschrijvingen en de vele tips kan iedereen hier zelf mee aan de slag en er zijn voordeel mee doen.


Ongeveer 70% van de Nederlanders gaat bij kanker op zoek naar alternatieven maar durft of kan daar met zijn oncoloog niet over praten. Daardoor blijven mensen met veel vragen zitten.
Dit boek is geschreven om je een overzicht te geven van je mogelijkheden en hoe die te combineren voor optimale resultaten.
Door middel van enkele scorelijsten kun je bepalen wat belangrijk voor je is.In het 'Handboek Kanker' vind je antwoorden op de volgende vragen:


- Waar zijn deskundigen het over eens bij kanker?


- Wat zijn de meest bewezen alternatieve middelen?


- Hoe kun je reguliere en alternatieve behandelingen combineren?


- Wat zijn de beste combinatie-therapieȅn?


- Zijn er alternatieve behandelingen die chemo kunnen tegenwerken?


- Mag je supplementen in combinatie met chemo/bestraling nemen?


- Hoe verklein je de terugkeer van de ziekte?


- Wanneer doe je een second opinion en wanneer niet?


- Waarom is het belangrijk om behandelingen te kiezen waar je achter staat?


- Hoe ziet de ideale kankerbehandeling er over en paar jaar uit?


- Wat is de geneeskunde van de toekomst?


Bestel hieronder:
In deel IV van dit handboek over niet-giftige behandelingen wordt ook het middel Transfer Factor besproken.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.