Keltisch zeezoutKeltisch zeezout zuivert het lichaam
Keltisch zeezout wordt handmatig gewonnen volgens een traditionele, meer dan 2000 jaar oude Keltische methode in de Guérande-streek in Bretagne, Frankrijk. Water uit de koude zeestroom van de Atlantische Oceaan wordt via een ingenieus kanalenstelsel geleid naar ondiepe kleimoerassen.
De zure klei in deze moerassen neutraliseert tot op zekere hoogte het zeer basische zeewater.


Dit soort zeezout wordt geadviseerd en besproken in de boeken van Dr. Fereydoon Batmanghelidj over water.

U kunt het zout bestellen door op onderstaande afbeelding te klikken:
Het recept van Keltisch zeezout


Gebaseerd op meer dan twintig jaar van klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar de rol van water in het lichaam laat deze arts zien hoe water een verbazende reeks medische aandoeningen kan verhelpen.
Alleen al het eenvoudig veranderen van de hoeveelheid water en zout die je opneemt, kan je helpen met het behandelen en voorkomen van tientallen ziektes, met het vermijden van kostbare medicijnen en met het genieten van een energieke nieuwe gezondheid.Zeewater heeft van nature een natriumgehalte van 97 tot 99 procent, maar na de interactie van het Altantische zeewater met de bodem in de Keltische kleimoerassen wordt het natriumgehalte teruggebracht tot net onder de 90 procent.
Dit maakt Keltisch zeezout het meest natrium arme zeezout ter wereld.
Bovendien vermengt het zeezout zich met de kleimineralen waardoor het een grijze kleur krijgt. Dit komt de mineralen inhoud van het zout alleen maar ten goede!


De kleimoerassen hebben daarnaast ook een zuiverende werking.
Het zeewater wordt via kanalen van het ene moeras naar het andere geleid, waarbij de moerassen fungeren als een soort natuurlijke zuiveringsmethode, doordat microben in de klei onzuiverheden in het zeewater neutraliseren.
Het gehele proces duurt zo’n twee weken, waarna het zoute water verzameld wordt in een bassin waar het verdampt door de zon, zodat alleen de zoutkristallen overblijven.
De zoutwinner (‘paludier’) schept het zout dan handmatig op.
Het zout wordt niet gewassen, niet gedroogd en niet geraffineerd, dus de mineralenbalans blijft volledig intact.
Bovendien tonen tests aan dat het zout 100 procent vervuilingsvrij is door deze aloude zuiveringsmethode.
Het zout bevat ruim tachtig mineralen en spoorelementen die allemaal in de perfecte verhouding, samenstelling en balans ten opzichte van elkaar staan.


Lees hier meer over het gebruik van Keltisch zeezout en het recept!!!!!


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.