Leven“Leven is datgene wat je overkomt, terwijl je zelf bezig bent met plannen maken” heeft iemand eens gezegd. Daar schuilt veel waarheid in.

Kanker overkwam mij in de bloei van mijn leven, en ik moest het er mee doen. Het heeft me geleerd op een andere manier te kijken naar mezelf en mijn leven.

Ik vond de formule, die ervoor zorgde dat ik zonder depressie door kon gaan: Accepteren wat er is, kijken naar wat ik wel kan, mezelf leren kennen, een doel houden in mijn leven, maar bovenal goed voor mezelf zorgen op elk gebied van het leven.

Kanker heeft me terug gebracht bij mezelf. Juist omdat ik zolang ziek was, kreeg ik de tijd om te kijken naar patronen in mijn leven waarbij ik me ongelukkig voelde. Ik ben ervan overtuigd, dat een mens kanker krijgt door een samenspel van factoren. Een van die factoren is naar mijn mening jezelf geweld aandoen.

Dat is ook een van de redenen, dat kanker in de toekomst steeds meer zal gaan voorkomen. In onze westerse samenleving leven we met angst voor baan, geld, status, man, vrouw, ouders etc. We willen meedoen met de rest en durven niet uit te spreken wat we werkelijk willen en voelen. We zijn bang om naar onszelf te kijken.

Met de kanker, en de daaropvolgende ziekteperiode, ging ik het gevecht aan met alles wat ik in me had. Op alle niveaus van mijn wezen: fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel, ben ik aan de slag gegaan. Ik luisterde daarbij in de eerste plaats naar mijn innerlijke stem, keek naar wat/wie het leven op mijn weg bracht, luisterde naar anderen en maakte dan de afweging voor een volgende stap in mijn genezingsproces. Zo ben ik mijn weg gegaan, en heb ik mijn lichaam weer opgebouwd zonder synthetische medicijnen.

Het achterlaten van mijn oude leven heb ik gedaan zonder te vechten. Diep in mij was er iets dat wist dat dit moest gebeuren omwille van mijn gezondheid. Stapje voor stapje, want eenvoudig is het niet, heb ik me losgemaakt van oude patronen en durfde ik steeds meer voor mezelf te kiezen. Ik leerde dat ‘houden van’ begint met houden van mezelf. Ook al ben ik niet zoals een ander, ik mag zijn wie ik ben. Ik ben goed zoals ik ben. Dit kan inhouden, dat je bepaalde mensen of situaties los moet laten. Dat gaat niet zonder pijn, verdriet en teleurstelling. Maar ik heb losgelaten in het besef dat mensen op verschillende golflengtes kunnen zitten. Dat is niet een kwestie van goed of slecht, maar van anders zijn. Juist door los te laten ontstaat er ook de ruimte om op een andere manier met elkaar om te gaan of om die te vullen met mensen die wel bij je passen en een carrière te kiezen die gezond is voor je. Door voor mezelf te kiezen ontdekte ik mijn talenten en stroomde ik moeiteloos daar naar toe waar ik wilde zijn. Ik ben bewuster in het moment dan ik ooit geweest ben, en voel een grotere vervulling en levensvreugde dan voor mijn ziekzijn.

Voor alle vrouwenAdverteren bij DaisyconHet leven is een kans, profiteer ervan

Het leven is mooi, bewonder het

Het leven is een droom, verwezenlijk die

Het leven is een uitdaging, neem die aan

Het leven is een plicht, vervul deze

Het leven is een spel, speel het

Het leven is duur, verzorg het

Het leven is rijkdom, bewaar die

Het leven is liefde, geniet ervan

Het leven is een belofte, kom die na

Het leven is een lied, zing het

Het leven is een strijd, aanvaard het

Het leven is een tragedie, zie het onder ogen

Het leven is geluk, creëer het

Het leven is kostbaar, verwoest het niet

Het leven is leven, vecht ervoor

Moeder Theresa.
E 12,50
Het LevenShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.