Liefde


Liefde is altijd aanwezig bij heling
In de late jaren tachtig is er een onderzoek gedaan of alle helers iets gemeen hadden.
Er werden vele soorten helers bekeken, van wie de meesten verschillende vormen en technieken gebruikten.
Zo’n beetje alle bekende helingstechnieken waren aanwezig zoals handopleggers, reikimeesters, prana-helers, medicijnmannen, sjamanen, beoefenaars van hekserij, psychische genezers etc.


De energie die uit hun lichaam straalde werd bestudeerd en er werd ontdekt dat ze allemaal een vrijwel identieke sinusgolf-signatuur hadden, hetzelfde patroon van drie hoge golven en een lange golf dat zich voortdurend herhaalde – en dat de oorsprong van dat patroon in de universele hartchakra lag.
Op het moment dat ze aan het helen waren, waren ze gecentreerd in het gebied vlak boven het borstbeen – de primaire chakra van de onvoorwaardelijke liefde.De ziel als genezer
E 19,50
Door dat onderzoek en andere ervaringen lijkt de conclusie gerechtvaardig dat welke helingstechniek iemand gebruikt van weinig belang is.
De techniek geeft de heler gewoon een structuur voor zijn geest om zich op te concentreren, maar de werkelijke heling komt to stand door de liefde die de heler geeft aan de persoon die geheeld wordt.
Het is de liefde van de heler voor die persoon die helend werkt, niet zijn kennis.
Dus over heling spreken zonder over liefde te spreken is altijd bezijden de waarheid.


Het is de liefde die water in wijn kan veranderen.
Het is liefde die iemand terug kan halen uit de dood.
Het is liefde die deze wereld zal helen.


In de geneeskunde zijn alleen bepaalde dingen mogelijk.
Maar met liefde is alles mogelijk.
Met liefde is een ongeneeslijke ziekte niets anders dan licht en kunnen de lichaamsatomen opnieuw geformeerd worden tot volmaakte gezondheid.


Van liefde naar de aard van genezing


Deeper secret of Love
E 14,90
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.