Luchtvervuiling: positieve en negatieve lucht-ionen
Positieve lucht-ionen zijn vervuilde – ziekmakende - luchtmoleculen, die door hun zwaarder gewicht naar beneden zakken en de aanwezigheid van negatieve – gezond makende – ionen verminderen.
De atmosfeer wordt hierdoor sterk vervuilt en het verstoort het biologisch evenwicht en de bron van onze gezondheid.
Het zijn veelal de gevolgen van een economische welvaart, waarvan de mens de gevolgen ondervindt.


Positieve ionisatie vinden we vooral in grote steden en industrierijke gebieden, terwijl de negatieve ionisatie voornamelijk ontstaat in gebieden van zuivere zee-, berg-, of boslucht.


Positieve lucht-ionen verergeren angst en ziekten als astma, bronchitis en migraine, terwijl een overvloed aan negatieve ionen deze toestanden juiste verbeteren.Ook door natuurlijke omstandigheden kunnen grote concentraties positieve ionen ontstaan, bijv. bij aardbreuken of bij spanningsverschillen tussen de stratosfeer en het aardoppervlak.
Ook bepaalde weertypen als onweer en zonnewind zijn verantwoordelijk voor een onevenwichtige belasting.
Er zullen nog jaren van onderzoek nodig zijn om het verband aan te tonen tussen de uitwerking van al deze krachten en de toenemende klachten.


Welke eenvoudige maatregelen kunnen wij intussen nemen om de effecten van stralingsbelasting en een overdaad aan positieve ionen te verminderen of geheel te elimineren?


Het antwoord is: een open piramidevorm in de ruimte(s) waarin u veel verblijft.


Van luchtvervuiling naar piramide

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.