LymfoedeemLymfoedeem bij borstkanker
Lymfoedeem bij borstkanker kan zich voordoen in de hand, pols, of de hele arm als gevolg van:


-chirurgische verwijdering van de lymfevaten uit de oksel
-bestraling van de lymfeknopen in de oksel
-massieve aantasting van de lymfeknopen in de oksel


Lymfoedeem manifesteert zich soms snel na een operatie of bestraling, maar kan ook nog optreden jaren na de behandeling, bijvoorbeeld als gevolg van een infectie, een verwonding, een insectenbeet, het dragen van een zware last of een lange vlucht.


Als er lymfoedeem optreedt is het belangrijk zo snel mogelijk een behandeling te beginnen.


Een manier om lymfoedeem te behandeling is medical taping. (Medical Taping Concept).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elastische, katoenen tape met een anti-allergische lijmlaag.
De lijmlaag is in een speciaal patroon aangebracht, zodat het materiaal ventileert.
Daardoor wordt de tape zeer goed verdragen, zelfs bij langdurige toepassing.

lymftaping


Met behulp van lymf tape-technieken kan de afvoer van vocht ondersteund en gestimuleerd worden. Het oedeem wordt hierbij in de richting van de lymfeklieren begeleid.
Er wordt rekening gehouden met de anatomie van het lymfestelsel en met de capaciteit van het lymfesysteem.


De tape wordt in langgerekte, waaiervormige spiralen aangebracht.


Voor een optimale behandeling van lymfeproblemen is een combinatie van manuele lymf drainage en lymf taping aanbevolen.

Voor lymftaping of informatie hierover kunt u o.a. terecht bij www.klaasademareiki.nl


Van lymfoedeem naar Uw verhaal
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.