MaaltijdvervangerMaaltijdvervanger Vita-Totaal


In bijzondere gevallen kan het nodig zijn over te gaan tot voedingsregulatie en/of aanvulling van de normale voeding, bijvoorbeeld bij ziekte of ondervoeding.
Ook na een operatie kan sprake zijn van verzwakking, zodat het nodig is de voeding aan te vullen.
Een maaltijdvervanger kan dan uitkomst bieden.

maaltijdvervanger Vita-Totaal


Hiervoor is Vita-Totaal een ideale oplossing.
Voor dit product zijn hoogwaardige, natuurlijk grondstoffen gebruikt waaronder soja eiwitten en fructose.
Deze stoffen zijn gekozen omdat veel mensen een allergie hebben voor dierlijke eiwitten en geraffineerde suikers.
Bovendien is Vita-Totaal glutenvrij samengesteld, zodat het product ook bruikbaar is voor mensen met een glutenintolerantie.


De smaak van dit product is neutraal en fris, zodat men het eventueel langdurig kan blijven gebruiken.
Dankzij de prettige smaak, maar vooral door de hoge kwaliteit van de ingrediënten is het effect van Vita-Totaal zeer bevredigend.
Bovendien levert het middel veel energie.


In de volgende gevallen kan Vita-Totaal worden geadviseerd:


- als hulp bij een dieet (te snel afvallen is schadelijk voor de gezondheid)
- als hulp bij gewichtsregulatie
- als aansterkend middel voor en na een operatie
- om problemen met voedselallergieën op te lossen
- als vervanging van gewone voeding als deze om welke reden dan ook niet gebruikt kan worden


Gebruiksadvies:


- Bij eenmaal daags gebruik 10 – 20 gram per dag
- Bij tweemaal daags gebruik 20 – 30 gram per dag
- Bij driemaal daags gebruik minimaal 40 gram per maaltijd
- Combineren met minimaal 2 liter vocht per dag (water)
- Zwangeren en zogenden alleen op medisch advies

Prijs: € 35,75 (excl. verzendkosten)contactpaginaBestel ook het gratis boek over de lever
home

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.