Meditatie tegen kanker


Als je kanker hebt, kun je onderstaande meditatie tegen kanker doen:


Ontspan je.
Ontspan je lichaam.
Concentreer je op je ademhaling, waarbij je IN zegt als je inademt en UIT als je uitademt.
Het geeft een enorme kracht en het is heel heilzaam als je je kunt ontspannen in het aangezicht van het gevaar.
Ontspan je nog wat meer, een diepe ontspanning.


Denk heel rustig aan kanker, heel kalm, en concentreer je op het feit dat een kankercel een zwakke, verwarde, vervormde cel is.
En omdat er energie voor nodig is om je geloof in die richting te dwingen, maak je een vuist en denk je aan kanker als een zwakke ziekte die samengesteld is uit even zwakke, vervormde cellen.
Daarna ontspan je je vuist weer.


zonDenk nu aan de witte bloedlichaampjes in je lichaam.
Die vertegenwoordigen jezelf – en denk aan hoe die bloedlichaampjes aan het werk gaan en het karwei opknappen.
Zoals een golf doet wat hij moet doen, namelijk datgene wat hij al miljoenen jaren lang doet, zo doen je witte bloedlichaampjes wat ze behoren te doen, een activiteit die als het ware voorgeprogrammeerd is om te doen.
Je moet hen energie geven, dus haal je hen voor de geest terwijl ze in je lichaam rondgaan en het verzorgen.
Wees je dat bewust.


Als ze kankercellen opmerken, dan vernietigen ze die.
Dat is gemakkelijk voor hen, want daar zijn ze voor gemaakt, en op dit moment maak je een vuist en geef je hen er de energie voor.
Dat hebben ze nodig, en die geef je dus zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen.
Je moet hen alleen goede energie geven.
Denk aan die witte bloedlichaampjes, zoals ze daar heel energiek en heel bekwaam hun werk aan het doen zijn en laat dan je vuist weer los.


Denk nu aan je leven en hoe het de kant op gaat die jij wilt.
Haal je gewoon dat beeld voor de geest en zie het heelal dat je daarbij helpt, dat je helpt te leven.
Je hoeft niet uit te zoeken hoe.
Jij doet wat je logisch voorkomt en je stelt je daarbij open voor hulp.
De golf gaat niet zitten nadenken over hoe het verder moet.
Jij hoeft de richting waarin je leven gaat niet uit te zoeken.
Je doet datgene dat je kunt bevatten en je stelt je open voor hulp.
Het heelal wil dat je gezond en gelukkig bent.
Je stelt je open voor hulp, en dan zal die ook komen.
Dat is iets wat je moet leren.
En dat gebeurt alleen maar door je open te stellen voor steun, er om te vragen en er op te wachten terwijl je zelf gewoon doet wat je kunt.


boeddha
Zorg in je leven voor stressbestrijdersShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.