Mijn boekLees mijn autobiografische boek "Regenbogen en Sterrenlicht"In mijn boek "Regenbogen en Sterrenlicht" wordt het persoonlijke verhaal vertelt over mijn zoektocht naar gezondheid, nadat bij mij borstkanker werd geconstateerd.

Ik wist dat de kanker niet voor niets op mijn weg was gebracht, maar mij zou helpen om te ontdekken wie ik wezenlijk ben.


Hoewel mijn leven voor een buitenstaander door mijn ziekte misschien een troosteloze aangelegenheid leek, voerde mijn proces mij door intuitie, dromen, ogenschijnlijk toeval langs bijzondere wegen en speciale ontmoetingen en beleefde ik een belangrijke periode in mijn leven.

Ik nam zelf verantwoordelijkheid voor mijn gezondheid en zocht genezing op fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel niveau.Licht

Ik wil de lezer vragen te kijken naar het Licht in dit boek. Het Licht dat mij werd gegeven, het Licht dat ik zocht, het Licht dat ik zelf creeerde en het Licht dat ik doorgaf.

Ook wil ik de lezer vragen te kijken naar hoe het licht op aarde uiteenvalt in alle kleuren van de regenboog, en hoe kanker al deze kleuren op mijn weg bracht. Ik ben gaan weven met die kleuren, omdat ik terug wilde naar het zuivere licht.

Dat Licht is er voor ieder van ons. Dat Licht ervaren we als we gezond, gelukkig en vol levensvreugde zijn. Dat Licht is wat wij in wezen zijn. Niet zomaar Licht. Onsterfelijk Licht.

Lees hier de eerste bladzijden van mijn boek


Adverteren bij Daisycon


Reacties van lezers:


"Foekje, Foekje wat een prachtig boek heb je geschreven. Een boek vol emoties, verdriet,volharding, doorzetting…… een weergave van het ware leed van een (ex)-kankerpatiënt.
Was het niet de lichamelijk pijn, dan was het wel de geestelijke pijn die jij hebt willen en moeten dragen.
Het gevoel van ‘verraden’ te zijn door je werkgever, en de controlerende arts, het gevoel van iets vreselijk te zijn overkomen, namelijk een ernstige zieke, wachtende tot… en uiteindelijk alleen gelaten worden door jan-en- alleman behalve je ware vrienden.
Het boek bevat een aaneenschakeling van diepzinnige gedachten, emoties en gevoelens.
Alles komt aan bod en wel op een manier die je diep in je hart raakt. In een woord fantastisch.
Ik denk dat vele kankerpatienten en vele anderen met mij dit boek zien als een soort bevestiging van het feit dat zij ook ooit iets dergelijks hebben meegemaakt.
Het maakt het bespreekbaar en begrijpelijk voor 'buitenstaanders'.


Met een hartelijk groet van,


Hans"
"Ik heb het boek gelezen en zou het graag in onze boekenkast willen hebben.

Het sluit prachtig aan bij de tekst die op onze folders vermeld staat: door kanker bewust leven.

Zoals op de kaft van het boek beschreven staat, heb ik het ook ervaren tijdens het lezen, het Licht loopt als een rode draad door het boek.

Het verhaal neemt je mee in haar gang door het proces, ik heb het dan ook zeer geboeid binnen korte tijd uitgelezen. Het is heel toegankelijk geschreven en ik denk zeker dat gasten in ons huis steun kunnen vinden in dit boek.


Met vriendelijke groet,


Ellen de Vroom
Vrijwilliger Adamas Inloophuis"
Bestellen

U kunt dit boek bestellen door E 16,00 en E 3,00 verzendkosten = E 19,00 over te maken naar banknummer NL55INGB0009277468 t.n.v. F. Meijer-Linstra te Hurdegaryp. Vermeld daarbij duidelijk uw naam en adres.

Het boek wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.


Bestel ook het gratis boek over de lever


www.regenbogen-en-sterrenlicht.comFoekje


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.