Naar HuisIedereen zal het ermee eens zijn dat het onze wereld ten goede zou komen als er een paar veranderingen zouden worden doorgevoerd.


Tenminste, als we de aarde willen laten voortbestaan.
We zijn bezig alles af te breken, maar de toekomst staat nog open.


Momenteel staan we feitelijk op de drempel van de toekomst van de aarde, waar zich twee opties aandienen.


Maken we een kwantumsprong voorwaarts in de expressie van het leven van wie wij werkelijk zijn, namelijk hoogontwikkelde wezens?


Of zullen we een reuzenstap terug doen, naar ons povere begin, door terug te keren naar het niveau van de grotbewoners, en weer vanuit primitiviteit het leven te leven?


Dat zijn de vragen waar de mensheid vandaag de dag mee geconfronteerd wordt.Dit is geen eenvoudige opgave, en zeker niet te doen door één persoon.


Daar is zeker de inspanning voor nodig van alle mensen die zich geroepen voelen om mee te helpen aan het creëren van de toekomst.


Help mee om van de 21e eeuw de eeuw van de verandering te maken.


We moeten een verandering aanbrengen in de dingen die we blijven vertellen over wie we zijn, over hoe het leven in elkaar zit, waarom we hier op aarde zijn.


We moeten onze kinderen op een nieuwe manier opvoeden, met nieuwe ideeën over wat het betekent om een mens te zijn.


En daaraan kunnen we pas beginnen nadat we onszelf hebben heropgevoed.


We hebben onszelf op aarde neergezet om onze ware identiteit te weten te komen en te ervaren, en we kunnen het proces versnellen door anderen te helpen met het te weten komen en ervaren van hun identiteit.


We moeten onszelf en de wereld door andere ogen leren zien. We zijn de vijand tegengekomen en zij zijn wij.Het probleem van de wereld van vandaag is, dat zij die beschaafd zijn, niet georganiseerd zijn, en zij die georganiseerd zijn, niet beschaafd zijn.
Het is dus de taak van de beschaafden om georganiseerd te raken.


Het Universum is niet mysterieus als je het eenmaal op de juiste manier bekijkt, als je het eenmaal Multidimensionaal ziet.


Alle dingen gebeuren in hun perfecte timing en op hun perfecte manier.


Het is voor velen niet mogelijk dat waar te nemen vanuit het extreem nauwe perspectief van de menselijk ervaring.


Dat is een beperking van de fysieke wereld.
Deze beperking kan overwonnen worden.


Talloze wijzen en profeten hebben dit gedaan; helaas worden hun boodschappen vaak genegeerd.


En dus blijven de blinden de blinden leiden, omdat we niet willen luisteren naar hen die kunnen zien.


De meeste mensen kijken met een beperkt perspectief.


Je hebt zelf een lichaam aangenomen, binnen de ruimte en de tijd.
Toch is je lichaam niet wie je bent, maar iets dat je hebt.


Tijd is niet iets wat passeert, maar waar jij doorheen gaat.
En ruimte is helemaal niet de ruimte zoals een plek waar niets is, omdat zo’n plek niet bestaat.


Jij bent het die doorgaat, jij bent het die zich door de tijd beweegt.
Het enige moment dat er is, is eindeloos.
‘Nu hier' is de enige tijd en ruimte die bestaat.In het hele Universum is maar één vraag die werkelijk van belang is:
Weet jij wie je werkelijk bent?


Als je dat weet zullen alle eenzaamheid, pijn, frustratie en verdriet in rook opgaan, en zul je besef hebben van het wonder dat jouw leven is.
De meeste mensen concentreren zich echter het grootste gedeelte van de tijd op zaken die er niet echt toe doen.


Maar als ze per dag een paar minuten zouden gebruiken om zich te concentreren op de dingen die wel van belang zijn, kan dat hun hele leven en dat van de mensheid veranderen.


Voor ieder mens bestaat de mogelijkheid van de vreugde van een geïnspireerd leven.
Alles wat je zegt, schildert een beeld van wie jij denkt dat je bent, en hoe jij voorstelt dat het leven is.
Alles wat je doet, drukt iets uit over jezelf.


Iedere persoon creëert voortdurend op drie verschillende niveaus van het onderbewustzijn, het bewustzijn en het hoger bewustzijn.


De drie werktuigen van creatie zijn: gedachten, woorden, daden.


Gevoelens zijn je eerste gedachte, je zuivere denken.
Een gevoel is een woordloze gedachte.
Gevoelens zijn de taal van de ziel.


Woorden zijn je tweede gedachte.
Woorden zijn de taal van de geest, van het verstand.


Daden zijn je derde gedachte.
Daden zijn vaak een latere gedachte.
Daden zijn de taal van het lichaam.In de wereld om je heen zijn er heel veel dingen die je in de richting van je innerlijke waarheid kunnen leiden.
Dat zijn mensen, plaatsen, objecten en gebeurtenissen die een soort wegwijzers zijn.


Dat is de essentie van de wereld om je heen.
De uiterlijke wereld is het pad.
Alle gebeurtenissen in de uiterlijke wereld zijn voorbestemd om jou terug te brengen naar huis.


Recht voor jouw ogen is er een antwoord.
Open je ogen en je zult het zien.
Open je geest en je zult het weten.
Open je hart en je zult voelen dat er een antwoord is.


Andere mensen kunnen je op een pad leiden.
Weer anderen kunnen je hun weg laten zien.
Maar alleen jij kunt jezelf naar jouw bestemming leiden.
Alleen jij kunt besluiten om naar huis te gaan.Maar wat is dat: naar huis gaan?


De meeste mensen denken dat dit betekent terug te keren naar God, of de bron.
Maar je kunt niet terug keren naar je bron, omdat je die nooit verlaten hebt.
En je ziel weet dat.


Maar wat is het dan?
Wat is het doel van het leven op aarde vanuit het standpunt van de ziel?
Je ziel probeert te ervaren wat ze weet.


Het leven is een proces waarbij de ziel Weten omzet in Ervaren, en dat proces zal voltooid zijn wanneer de dingen die je weet en ervaren hebt, je doorvoelde werkelijkheid zijn.
Thuis is een plek die Voltooiing heet.


Het is het volkomen Bewustzijn van Wie je werkelijk bent door de volkomen Kennis en de volkomen Ervaring en het volkomen Gevoel daarvan.


Het is het einde van de Afscheiding tussen jou en de Goddelijkheid.


Het is een terugkeer naar je bewustzijn van het feit dat je nooit bent weggegaan;
dat jij en God een zijn.Je kunt weten dat je Goddelijk bent, maar pas wanneer je jezelf als een goddelijk wezen ervaart, word je bewustzijn volkomen door het in praktijk brengen van dat gevoel.


Je levensreis is niet een eindeloze zoektocht naar God, ze is een eindeloze ervaring van God.
De reis is een proces.


Het beeld is dat je op een bepaalde dag God zult ontmoeten.
Dat je op een dag naar Huis zult gaan.
We gaan niet terug naar Huis.
We zijn nooit uit Huis weggegaan.


De Essentie van wie je bent weet precies wanneer het levensproces jou oproept om met de Eenheid te fuseren en er weer uit tevoorschijn te komen.


Naar de Eenheid keer je terug en uit de Eenheid komt je tevoorschijn, steeds maar weer opnieuw.


Het leven is eeuwigdurend.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.