Niet-Toxische Tumor therapieUit eigen ervaring weet ik dat behandeling van kanker met bestraling en chemotherapie zeer belastend van aard kan zijn. Niet alleen het gezwel, maar ook het lichaam wordt beschadigd.

Niet-toxische tumor therapie is ontstaan als aanvulling op de gebruikelijke behandelingen. Het is de verzamelnaam voor behandelingen van kanker die bestaan uit voedingsvoorschriften en toediening van niet-toxische (niet giftige) medicamenten. Er zijn veel variaties van therapie mogelijk. De behandeling van kanker volgens deze methode bestaat uit 4 elementen:


- voeding en reiniging

- toevoeging van vitaminen, mineralen en enzymen

- niet-toxische tumorremmende stoffen

- immuunstimulatie om het afweersysteem te versterken

Balans in het lichaam

Door deze behandeling kan in bepaalde gevallen het evenwicht in het lichaam hersteld worden. De tumor wordt op deze manier bestreden met de eigen afweer en met behulp van tumorremmende stoffen. Wel is het noodzakelijk dat de tumor, indien mogelijk, eerst operatief verwijderd wordt.

Van de psychische conditie van de patiënt kan een belangrijke kracht uitgaan. Iedere kankerpatiënt heeft daarom psychische begeleiding nodig en/of kan zichzelf met gerichte oefeningen versterken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de moermanvereniging .Vooir ondersteuning van een kankerbehandeling en/of versterking van het afweersysteem, lees ook over Transfer Factor


Een verzuurd lichaam maakt ziek. Ontzuur je lichaam

De Eed van Hippocrates

Ochtendgebed van Maimonides


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.