Nieuws
-Persbericht Handboek Kanker
Wie de diagnose kanker krijgt, gaat vaak op zoek naar mogelijkheden om zelf zoveel mogelijk controle uit te kunnen oefenen. In die zoektocht beland je op internet in een wirwar aan informatie over mogelijke behandelingen en (alternatieve) geneeswijzen.
Hoe kun je beoordelen of iets wel of niet goed voor je is?
Handboek Kanker van arts Henk Fransen biedt uitkomst. Het combineert op unieke wijze reguliere en alternatieve geneeswijzen, zonder het een of het ander af te wijzen: een unicum in de medische wereld.


70% gaat op zoek naar alternatieven
Naast de reguliere behandeling gaat ongeveer 70% van de patiënten bij kanker op zoek naar alternatieven. Soms is dit moeilijk bespreekbaar met de behandelend arts.
Handboek Kanker geeft houvast om effectief aan de slag te gaan met alternatieve behandelingen in combinatie met de reguliere.
Aan bod komen onder andere het nut van zo’n combinatie-aanpak, mogelijkheden om op een natuurlijke manier je afweer te versterken, niet-giftige behandelingen en emotioneel-geestelijke factoren.


Praktische opzet
Handboek Kanker heeft een praktische opzet: met behulp van tests bepaal je waar jouw sterke en zwakke punten liggen (bijvoorbeeld op het gebied van voeding, supplementen of geestelijk welzijn).
Ook bevat het boek diverse stappenplannen (het ‘tien-stappenplan bij kanker’, het ‘zeven-stappenplan om je voeding te verbeteren’).


Over de auteur:
Henk Fransen werkt als arts. Hij heeft 25 jaar ervaring met de behandeling van mensen met kanker en deed uitgebreid onderzoek naar alternatieve behandelingen bij kanker. Daarnaast geeft hij geregeld na- en bijscholing aan artsen en psychologen over kanker.
Handboek Kanker

- Nieuwe pagina op deze website:
Stoppen met roken


-Reinigen van het lichaam met zuiveringszout

Een manier om het lichaam te ontgiften is het dagelijks nemen van een bad (van een half uur) waaraan 100 gram zuiveringszout (natriumbicarbonaat) is toegevoegd. Het water dient een temperatuur van 37 C te hebben.

Het zuiveringszout verhoogt de pH-waarde van het water, waardoor het zuur uit het lichaam wordt getrokken.

Naast het ontgiften van het lichaam kan het nemen van deze baden ook pijn wegnemen of verminderen.

Een goed en redelijk geprijsd product is: Tendo’s Natriumbicarbonaat.

De producent hiervan is: Chefaro Nederland B.V., Postbus 6612, 3002AP Rotterdam. Telefoon: 010 2211007

Vermoedelijk is dit product bij elke apotheker of drogist te bestellen, of verkrijgbaar bij een reformwinkel.
Vier oorzaken van ziekte
E 9,95
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.