Dag lieve mensen,


In de media verscheen het bericht dat de wetenschap dichterbij het ontwikkelen van een vroege waarschuwingstest voor borstkanker gekomen is. Deze test zou de levens van duizenden vrouwen kunnen redden en heel veel ellende kunnen voorkomen.
Britse onderzoekers hebben vijf genetische mutaties ontdekt die kanker veroorzaken naast de dertien die al bekend waren. Wanneer er meer van deze genen gevonden worden kan er een test ontwikkeld worden die de kans bij een vrouw op borstkanker preciezer kan voorspellen.
Laten we hopen dat dit niet lang meer op zich laat wachten.


In de vorige nieuwsbrief heb ik vermeld dat Hans Stolp als lijstduwer zal functioneren bij de Partij voor Mens en Spirit.
Op een vraag aan hem waarom hij hiervoor kiest op dit moment, antwoordde hij het volgende (en je zou dit ook als een oproep kunnen zien):
De spirituele beweging heeft zich nu zo ver ontwikkeld dat zij op de drempel staat van een nieuwe tijd: nu zal zij op alle terreinen van het leven voor omvormingen gaan zorgen.
Zo zal zij niet alleen de biologische en biologisch-dynamische landbouw ondersteunen, maar ook de alternatieve gezondheidszorg ondersteunen en mogelijk maken.
Ze zal niet alleen een andere vorm van onderwijs gaan ontwikkelen, waarin centraal staat wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontplooien tot een warm, open en liefdevol mens, maar ook een andere rechtspraak, waarin vergelding meer en meer plaats gaat maken voor vergeving.
Bovendien zal zij een andere, universele religie gaan ontwikkelen en mogelijk maken: die van het innerlijke weten en het hart.
Om dit alles te kunnen realiseren, is het belangrijk ook de politiek serieus te nemen om daar gehoor te vinden.
Voor het eerst lijkt het mogelijk dat een spirituele politieke partij nu ook daadwerkelijk zijn intrede zal maken in ons parlement om daar te werken aan de zo noodzakelijke transformatie van onze samenleving.
Daarom steun ik de Partij voor Mens en Spirit van harte! Doet u mee?

www.mensenspirit


In tegenstelling tot vorige edities heeft deze nieuwsbrief maar een onderwerp.


De Ultieme Genezer


Gezondheid is de belangrijkste bestaansvoorwaarde van de mens, want alleen bij volstrekte eenheid van lichaam en geest is er sprake van balans.
Alleen vanuit deze balans zal de mens zich ‘wel’ bevinden, en alleen vanuit welbevinden kan de mens als mens optimaal zichzelf zijn.
De gezonde mens ontstaat op grond van volledige integratie van een gezond lichaam en een gezonde geest.Alles wat door lichaam en geest wordt opgenomen dat niet dient ter instandhouding van de eenheid van lichaam en geest en door het zelfcorrigerend vermogen niet kan worden verwijderd, is ziekmakend. Dit kan zowel van geestelijk/mentale oorsprong zijn, als van materiële oorsprong.
Om de eenheid optimaal te herstellen (genezen) is het dus zaak dat alle verstorende elementen die deze eenheid blokkeren worden verwijderd en de bronnen waaruit ze zijn ontstaan worden geschoond.
Alleen op deze manier zal de eenheid en de daaruit voortkomende levenskracht weer in haar oorspronkelijkheid worden hersteld.


Wij dragen allen in ons de zuivere bron van het bestaan, de onuitputtelijke levensbron, de kracht die uit kracht ontstaat.
Dat is als het ware een Perpetuum Mobile, dat eeuwig kracht geeft zonder kracht te verliezen.
Het is de absolute geest die uit zichzelf, door zichzelf en tot zichzelf is.
Deze kracht in zijn meest elementaire vorm ontstaat echter uitsluitend uit spanning tussen tegenstellingen, dus tussen + en -, oftewel yang en yin.
De yangkracht is activerend en de yinkracht is cederend ofwel afnemend.
De hele natuur en al zijn uitdrukkingsvormen zijn van dit beginsel doordrongen.


Zo is het lichaam yin (-) en de geest is yang (+).
Lichaam en geest vormen dus de polen van een batterij. Hoe groter nu het spanningsverschil, des te groter het batterijvermogen die ‘levenskracht’ heet.
Als het lichaam ziek wordt ( --) en de geest blijft in waarde gelijk (+), dan zal de levenskracht automatisch toenemen. Het potentiaalverschil tussen (+) en (--) is namelijk groter dan tussen (+) en (-) .
Als de geest in kracht ook nog toeneemt (++) wordt de kracht van de mens nog groter:( ++) en (--).
Dit is noodzakelijk om het lichaam te genezen: dit is het zelfgenezend vermogen, de motor van ons bestaan.
Dat is ook de reden waarom ziekte positief moet worden benaderd.
In de praktijk komt het er dus op neer dat de geest zichzelf en het lichaam als een soort accu moet opladen.In de alternatieve en complementaire geneeskunst worden steeds meer behandelvormen toegepast die hun werking ontlenen aan deze tegenstelling.
Ook ons bewustzijn laat zich leiden door tegenstellingen.


Als we de balans van het lichaam weten te herstellen zal het genezingsproces, het weer één worden van lichaam en geest, effectiever kunnen plaats vinden.
Balans is een voorwaarde tot genezing, doch het is niet de genezing zelf.
Genezing bestaat uit het weer een worden van lichaam en geest. Dit is ook een mentaal proces, omdat wij de eenheid die wij zijn, bewust moeten zijn.
‘Genezen’ betekent vrij zijn van de diepste oorzaak.


Elke poging van ‘betermakers’ om ons te genezen door het lichaam en de organen te activeren om zodoende een balans te herstellen, is uiteindelijk gedoemd te mislukken als de werkelijk helende kracht – de ziel zelf – door het in stand houden van blokkades, niet kan toenemen.


De enige en ultieme genezer is dus de patiënt zelf, die zichzelf kan genezen als alle blokkades en defecten in organen en systemen, psyche, energetische lichamen en DNA zijn opgespoord, verwijderd en hersteld, en de oorzaken en bronnen van de defecten zijn geruimd en/of geneutraliseerd.


Om deze metafysische gebeurtenis te laten plaatsvinden, en de gezondheid weer in werking te laten treden is het dus noodzakelijk alle zaken die de volledige eenheid van lichaam en geest blokkeren te elimineren.
Vaak moet er daarvoor niets toegevoegd worden, maar moet er iets worden weggehaald.
Genezing is immers het gevolg van het opheffen van de zaken die gezondheid in de weg staan.


Gezondheid is de status van zijn zoals van nature bedoeld.
Het is de mens gegeven deze status in vrijheid en verantwoordelijkheid in te vullen.
Lees ook:

Genezing
Zelfgenezing
De Brontheorie

Stop God te vertellen hoe groot jouw probleem is.
Vertel je probleem hoe groot jouw God is.
Tenslotte:

Vorige week heb ik examen gedaan voor ‘Natuurgeneeskundig Gezondheidsadviseur’. Na maanden van stevig studeren ben ik blij dat de klus erop zit.
Ik heb door deze opleiding een basiskennis verworven die ik graag wilde bezitten.
Tijdens de opleiding heb ik materiaal verzameld waaruit ik in de toekomst een aantal artikelen kan schrijven.
Maar nu eerst ontspannen en leuke dingen doen met vriendinnen.


Voor nu een hartelijke groet en tot de volgende keer,


Foekje
www.kankervoorbij.com
www.regenbogen-en-sterrenlicht.com

Nieuwsbrief Kankervoorbij
Mei 2010