Ontzuur je lichaam


Waarom is een goede zuur-basenbalans zo belangrijk?Onze voeding bevat zuurvormende en alkalische stoffen (basen). Voor een goede gezondheid is een juiste balans tussen zuren en basen vereist.
We spreken dan van een neutrale pH-waarde van het lichaam (tussen de 7.1 en 7.5).


Bij veel mensen is de zuur-/basenbalans chronisch verstoord omdat onze tegenwoordige voeding uit te veel vlees, vetten en suiker (zuurvormend) en te weinig groenten en fruit (alkaliserend) bestaat.
Suiker, vlees, zuivel, koffie en alcohol zijn behoorlijk zuurvormend.Sommige Superfoods hebben een ontgiftende werking

Van Ontzuur je lichaam naar Home

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.