Psychologische betekenis van onze organenorganen


De oorsprong van ziekte speelt zich niet uitsluitend af op stoffelijk/fysiek niveau.
De kiem, de werkelijke oorzaak waarom men een bepaalde ziekte ontwikkelt bevindt zich op het psycho-emotionele vlak.
De psyche en de emoties spelen dus een belangrijke rol bij het ontstaan én de genezing van ziekten.
Begrijpen we de oorzaak van onze ziekte, dan kunnen we actief meewerken aan onze genezing.De taal van de organen
E 16,90

Hieronder de psycho-emotionele betekenis van onze organen:


Hart :Gekwetst, teleurstelling, niet toegeven aan emoties


Dunne darm :Verloren, kwetsbaar, onzeker, onderdrukte gevoelens


Schildklier :Instabiel, verwardheid, achterdocht


Bijnieren :Wanhoop, zwaarmoedig, wisselende emoties


Prostaat :Onderdrukte gevoelens, uitgeput, slecht geheugen


Ovaria :Niet nadenken, spijt, berouw, misbruikt, laten gebruiken


Milt/Pancreas :Gebrek aan zelfvertrouwen, afhankelijk, bezorgd


Maag :Overbezorgd, teveel focus op zichzelf, teleurstelling


Long :Verdriet, verlies, depressie, hoogmoed


Dikke Darm :Dogmatisch, rigide, vasthouden aan regels, schuldgevoelens


Nier :Angst, onzeker, weinig vertrouwen, achterdocht


Blaas :Besluiteloos, wisselend, ongeduld, bang om anderen te kwetsen


Lever :Boosheid, teleurstelling, frustratie, opgekropte emoties


Galblaas :Verbittering, onredelijk, niet kunnen vergeven, agressieBestel ook het gratis boek over de leverWat onze organen ons te vertellen hebben
E 19,90Meditatie tegen kanker

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.