Psychische achtergronden van kanker

Er is veel onderzoek gedaan naar de psychische achtergronden van kanker.
Uit alle boeken die ik daarover heb gelezen komt het onderstaande overeen:


De psychische achtergronden van kanker zijn gelegen in het feit dat een mens zichzelf overgeeft aan iets dat groter en belangrijker is dan het eigen Zelf.
Het gaat hier om miskenning van de eigen zelfbewuste, creatieve vermogens.
Er wordt niet echt geleefd, men laat zich leiden door anderen, door gevoelens, een functie, door een groep.
Zo verliest men zichzelf en is men te weinig aanwezig in het Zelf.


Hoe sterker men iets buiten zichzelf op de eerste plaats stelt (men plaatst zichzelf op de achtergrond ten voordele van iets of iemand anders), des te sterker staat een mens zelf in de duisternis.
Afwijkende cellen nemen bij een dergelijke gesteldheid gemakkelijker de plaats in van oorspronkelijke, gezonde cellen.
Bijkomende oorzaken die hierin ook een rol spelen zijn angsten.
Men durft, bewust of onbewust, niet de volle verantwoordelijkheid te nemen voor het leven, er wordt als het ware gevlucht voor het leven.
Het Zelfbewuste Ik wordt ontkend, en emoties en passiviteit hebben de overhand.Kanker overvalt je niet
E 12,71
Vooral verdrietige ervaringen, ook uit de kindertijd, worden vastgehouden.
Men laat zich domineren door deze onbewuste, opgekropte wereld.
Er is pijn, woede, wrok, teleurstelling, maar in plaats van deze emoties te observeren, te laten stromen en te verwerken, worden ze opgekropt.


In het genezingsproces van kanker is het, naast de medische behandeling die wordt gevolgd, van wezenlijk belang om emoties te laten vloeien en uit te spreken.
Laat de bol ellende open komen en geef zo de emoties een uitlaatklep.
In onze Westerse samenleving wordt ons geleerd binnen een bepaald harnas te blijven, maar in wezen verstikt men zichzelf dan in een onnatuurlijk keurslijf.

Lees dit ontroerende gedicht

De remedie is om niet langer oude koeien uit de sloot te halen en zich niet vast te klampen aan iets of iemand buiten zichzelf.
Wordt de meester van je leven, van je lichaam. Als men ervan overtuigd is dat een mens over zelfhelende krachten beschikt, dan zal het lichaam op deze impulsen reageren en herstellende krachten aanspreken.
Durf te leven in het hier en het nu, in plaats van in het verleden, en wees niet langer bang voor emoties.
Neem afstand van hinderende emoties, en doe wat je graag doet.
Kom dichterbij jezelf, verwacht niets van anderen, maar geef vreugde en liefde aan jezelf.
Op die manier haal je mensen en omstandigheden naar je toe die vreugde en geluk in je leven brengen.
Genezende energieën roep je op door geloof in jezelf.
Hoe meer een mens zich hiervan bewust wordt, des te meer zal een mens zelf beschikken over zijn leven en gezondheid!


Hier vind je de psycho-emotionele betekenis van onze organen

Voor vragen hierover kunt u altijd reageren via de contactpagina van deze site.


Wat je weten moet over kanker
E 14,95Voor ondersteuning van kankerbehandeling en/of versterking van het afweersysteem, lees ook over Transfer Factor


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.