Schrijven


Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen gaan schrijven: om bepaalde herinneringen te bewaren, om grappige voorvallen uit het leven en dat van de kinderen vast te leggen.
Vaak ook kunnen ervaringen uit het verleden pas worden verwerkt, als het een verhaal wordt.
Dan pas kan men er zelf op afstand, met begrip en respect naar kijken.
Maar ook voor anderen, familieleden bijvoorbeeld, kan het lezen van het (levens)verhaal van hun verwant verhelderend werken.
Het kan de verhouding binnen vriendenkring of familie verbeteren.
De verhaalvorm brengt begrip met zich mee.

“In het dal waarin ik zat, ontstonden in mijn hoofd ineens zinnen, stukken tekst, over het proces dat ik achter de rug had. Ik bedacht dat ik toch eigenlijk een hele indringende, bijzondere periode had meegemaakt in het afgelopen jaar. Over tien jaar zou ik daar veel verder vanaf staan dan nu, en mijn herinneringen zouden veel vager zijn. Ik besloot te gaan schrijven”.


Schrijven is goed voor de mens; het helpt en geneest beter dan de meer gangbare stressbestrijders als drugs en alcohol.
Zo kan schrijven een goede aanvulling zijn op andere behandelingen door dokters, psychologen en andere hulpverleners.
Autobiografisch schrijven leidt tot vergroting van je zelfkennis en het ontdekken van min of meer onbekende delen van je persoonlijkheid.

In twee weken tijd schreef ik mijn boekje “De stilte verbroken”, waarna ik werd gevraagd om columniste te worden van het maandblad Paravisie. Ik schrijf in mijn columns over mijn leven na kanker in alle facetten: gezondheid, voeding, innerlijk proces, toekomst, uitdagingen, maar ook nieuwe therapieen en middelen.

Sinds kort schrijf ik ook regelmatig in mijn weblog KankervoorbijE 14,95
Als ik de juiste woorden hadOp deze pagina zullen verhalen, artikelen en een paar columns van mijn hand te lezen zijn.

Sprookje
De Bekers der Wijsheid


Artikelen
Levenskunst
De patiente en de therapeut


Columns
Dansen in de duisternis
De laatste dobbelsteen
Effectieve micro-organismen
Wereldboom
Sluipmoordenaar in het bloed


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.