Spontane genezing
Spontane genezing of regressie van kanker betekent dat kanker verdwijnt of afneemt zonder dat de patiënt behandelingen kreeg die dat kunnen verklaren.
Vast staat dat spontane remissies van alle kankersoorten zijn waargenomen.
Melanomen en neuroblastomen (bij kinderen) zijn licht oververtegenwoordigd.
Het spontane herstel wordt geschat op ergens tussen 1 op 60.000 en 1 op 140.000 gevallen.


Nieuw uitgekomen!
Een aanrader:

Het boek over Radicale Remissie beschrijft onderzoeken en mensen die middels negen speerpunten een radicale remissie van hun kanker teweeg hebben gebracht.
De mogelijkheid van het onmogelijke


Het gebeurt veel vaker dan wij weten.
Op het Mitchell instituut in Amerika is uit onderzoek gebleken dat alleen al in 1996 in de VS 8.000 van dergelijke gevallen plaatsvonden.
Welk ‘bewustzijn’ mensen daarvoor hebben gebruikt, is niet bekend. Wel hadden deze mensen een aantal dingen gemeen:
Een verlies van angst in het algemeen, geen angst voor de dood, zich niet vastpinnen op de uitslag van het onderzoek, zich geen slachtoffer gaan voelen, maar zelf het initiatief in het leven behouden.
Er vond op de een of andere manier in hun bewustzijn een voornemen, een besluit plaats om zich hierdoor niet in te laten pakken.
Ik en kanker
E 14,90
De bekende schrijver/filosoof Deepak Chopra heeft hierover in een interview gezegd:
“Onderzoek naar spontane genezing van kanker heeft aangetoond dat, kort voordat het herstel zichtbaar wordt, de patiënt een dramatische verandering in bewustzijn ondergaat.
Hij weet dat hij zal genezen, en hij voelt dat de kracht die voor zijn genezing verantwoordelijk is zich in hem bevindt, maar niet tot hem beperkt is.
Die kracht strekt zich tot ver buiten zijn persoonlijke grenzen, door de hele natuur heen.
Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong gemeen hebben – gebedsgenezing, spontane remissie, het effectief gebruik van placebo’s of schijngeneesmiddelen – wijzen ook in de richting van een kwantumsprong, d.w.z. een sprong van een bepaald niveau van functioneren naar een hoger niveau.
Waarom?
Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk bewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong in het genezingsmechanisme.
Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat.”


De Amerikaanse onderzoeker Caryle Hirschberg ontdekte dat factoren als geloof, liefde, sociale houding en meditatie voor het overleven net zo belangrijk zijn als een goede medische begeleiding.Van 'spontane genezing' naar de 'aard van genezing'

De ultieme genezer

Ken de beschermingsfactoren tegen kanker

Bestel ook het gratis boek over de lever


Voor ondersteuning van een operatie en behandeling tegen kanker kunt u gebruik maken van Transfer Factor


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.