SteviaStevia, de zoete plantVeel mensen weten tegenwoordig dat suiker 'het lekkerste gif op aarde is'.


Stevia wordt wereldwijd, behalve in Europa gebruikt als zoetstof.
Mede doordat stevia nu door EFSA veilig is verklaard heeft het hierdoor momenteel veel aandacht in de media.

centerStevia Rebaudiana Bertoni, zoals de kruidachtige plant voluit heet, komt oorspronkelijk uit Paraguay. De Guarani-indianen gebruiken het al 1500 jaar om hun kruidenthee en voedsel te zoeten.
In de zestiende eeuw maakten de Spaanse veroveraars als eerste Europeanen kennis met het zoete kruid.
Pas aan het eind van de negentiende eeuw raakte de westerse wereld serieus geïnteresseerd en begon de wereldwijde opmars.
De zoete smaak zit in de bladeren van de plant.
Een blad van goede kwaliteit is naar schatting 30 tot 45 maal zoeter dan suiker of sacharose.
Het steviablad dankt haar zoete smaak aan de glycosiden. Dit zijn plantaardige stoffen met een suikerachtige component.


Naast verse steviabladeren zijn gedroogde bladeren en ruw stevia-extract te gebruiken als zoetstof.
Ook bestaat er geraffineerd stevia-extract. De wilde plant is nog steeds te vinden in het grensgebied tussen Brazilië en Paraguay. Daar wordt de plant tot zestig centimeter hoog.
Op de specifieke plantages in delen van Brazilië, Paraguay, Uruguay, Centraal Amerika, Israël, Thailand en China komen de planten tot maximaal negentig centimeter.
Steviaplantjes zijn te kweken op vrij arme bodem en zijn vijf jaar of langer geschikt voor economische productie. Het bovengrondse deel wordt tweemaal per jaar geoogst. De wortels blijven zitten en geven weer nieuwe scheuten.E 19,95


Japan is de grootste gebruiker van steviabladeren en -extracten ter wereld. En dat al meer dan twintig jaar.
Miljoenen Japanse én Braziliaanse consumenten gebruiken stevia als een natuurlijke zoetstof.
Zelfs een multinational als Coca-Cola past in deze landen stevia-extract toe als zoetstof in haar producten.
Er zijn geen bijwerkingen bekend van stevia. Ook niet via de Guarani-indianen, die het al vele eeuwen toepassen.
Sterker nog: er bestaan tal van onderzoeken die juist de gezondheidsbevorderende eigenschappen van stevia benadrukken.
Dit leverde stevia al de status op van 'voedingsmedicijn van de toekomst'.
Stevia lijkt onder meer te helpen bij diabetes en hypoglykemie.
Stevia stimuleert de alvleesklier tot productie van insuline en verlaagt de bloedsuikerspiegel naar normale waarden.
De Brazilianen gebruiken stevia zelfs officieel bij de behandeling van diabetes.
Ook schijnt stevia de bloeddruk te verlagen en de uitscheiding van urine en natrium te verhogen.
Omdat het caloriearm is, lijkt het geschikt voor mensen met overgewicht.
En het kan een rol spelen bij de preventie van tandbederf, zo leert onderzoek in Hirosjima. Stevia blijkt namelijk, in tegenstelling tot suiker, geen voedingsbodem te zijn voor mondbacteriën die tandplaque veroorzaken.


stevia
De onderzoeken naar deze effecten zijn overwegend op dieren uitgevoerd.
Studies met menselijke vrijwilligers zijn schaars.
Er zou grootschalig onderzoek bij mensen moeten komen om te zien of de positieve effecten ook voor hen gelden. Stevia is nog vrij onbekend onder diëtisten.
Maar het lijkt een voedingsmiddel met veelbelovende therapeutische mogelijkheden.E 6,00


De Europese Commissie heeft in 2010 het volgende beschikt:
"STEVIA REBAUDIANA BERTONI: PLANTEN EN GEDROOGDE BLADEREN" mag in de Europese Gemeenschap als voedingsmiddel of voedingsingrediënt in de handel worden gebracht.Van Stevia naar Gezondheid

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.