Stress en kanker


De schokkende waarheid over de relatie tussen stress en kanker
We weten allemaal dat kanker een ziekte is van de cel.
Een groot aantal oorzaken vormen samen een te grote belasting voor gezonde menselijke cellen.
Sommige cellen moeten het daardoor opgeven en worden buiten de harmonieuze wetmatigheid geplaatst, waarna ze zich van kwaad tot erger ontwikkelen.
Een aantal oorzaken:


1. De aanleg speelt vaak een grote rol bij het ziek worden van de cel. Deze aanleg kan erfelijk zijn. Bij een zorgvuldige leefwijze behoeft ze echter niet noodzakelijk tot het ontstaan van kanker te leiden.

2. Fouten die bij de bereiding en het consumeren van het zogenaamde welvaartsvoedsel aan de lopende band worden gemaakt, verstoren het biologisch evenwicht in het lichaam en schaden daardoor de gehele celorganisatie in hoge mate.

3. Door ongezonde voeding spelen een teveel aan minderwaardige eiwitten een rol.

4. Vetten hebben een groot aandeel in het kankerproces, vooral de dierlijke vetten en die welke weinig onverzadigde vetzuren bevatten.

5. Stoornissen in de minerale stofwisseling als gevolg van het verschraalde voedsel zijn mede schuldig aan het ontstaan van kanker.

6. Vitaminetekort, alsmede een tekort aan vitale stoffen, schijnen eveneens een grote rol te spelen bij het ontstaan van kanker.

7. Stofwisselingsstoornissen, zoals chronische obstipatie en voortdurende gistingsprocessen in de darm als gevolg van een verstoord bacterie-evenwicht zijn ook zeer schadelijk.

8. Gebrek aan zuurstof speelt bij het ontstaan van kanker een wezenlijke rol. De ervaring heeft geleerd dat mensen die veel beweging hebben in de gezonde lucht, minder gevaar lopen dan degenen die overwegend geestelijke arbeid verrichten of in afgesloten ruimten moeten werken.Mij krijgen ze niet gek
E 15,009. Giftige gassen, alsmede radioactieve straling waaraan wij zijn blootgesteld, zijn eveneens sterke kankerverwekkende factoren.

10. Chemische stoffen die aan onze voedingsmiddelen zijn toegevoegd, kunnen kankerverwekkend werken. Kleurstoffen, aromatische stoffen en conserveringsmiddelen zijn soms zwaardere vergiften voor de cel dan tot nu toe werd aangenomen.

11. Medicamenten zoals die in de chemotherapie helaas nog veel worden gebruikt, spelen ook een belangrijke rol.

12. Giftige stoffen als bestrijdingsmiddelen worden vaak onzorgvuldig toegepast.Ze blijven aan de onderste delen van de gewassen hangen en worden zo zonder erg ingenomen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben, want lood, arsenicum en koper zijn zwaardere vergiften dan men over het algemeen voor mogelijk houdt.

13. Schade door overbemesting verstoort het biologisch evenwicht in de planten. Mensen die deze producten geruime tijd gebruiken, kunnen daardoor ook hun eigen biologisch evenwicht verstoren.

14. Verkrampingen en verhardingen verstoren en vertragen de stofwisseling van de cel en dragen in sterke mate bij tot het ontstaan van kanker. Geregeld ontspanningsoefeningen doen zijn daarom heel goed als preventieve therapie.


De sterkste kankerverwekkende invloed wordt echter uitgeoefend door stress: zorgen en ergernissen, negatief in plaats van positief denken.


Een depressieve toestand werkt namelijk nadelig op de lever en heeft er al bij ontelbare mensen toe bijgedragen dat zij kanker kregen.
Een aanhoudende psychische druk remt het leven van de cel sterker dan wat ook.
Hij vergiftigt de levenssappen en schept slechtere levensvoorwaarden voor de cel dan alle zojuist genoemde oorzaken bij elkaar!!!Bestel ook het gratis boek over de leverOntdek je eigen magic touch
E 16,50
Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.