Stress


Hoe zorgt stress voor gezwellen?Wat is precies stress en hoe draagt het bij tot de vorming van gezwellen?
Er werd ooit door iemand onderscheid maakt tussen de begrippen ‘stress’ en ‘distress’.
In ons dagelijks leven is stress altijd aanwezig, maar distress (een begrip dat zorg, verdriet en tegenspoed kan omvatten) is slecht voor onze gezondheid.
De spanning waaraan we dagelijks blootstaan is niet schadelijk, maar maakt gewoon datgene uit wat het leven kleur en smaak geeft, en wat ook heel nodig is voor onze groei als mens.


Wijze les


Elke ingrijpende verandering in ons leven veroorzaakt spanning.
De voornaamste veranderingen in het leven , die de meeste ongezonde spanning opleveren, zijn geheel van emotionele aard.
Het overlijden van een huwelijkspartner staat bovenaan,echtscheiding is nummer twee, en scheiding van tafel en bed nummer drie.
Een gezond lichaam is goed in staat om ongezonde spanning gedurende korte tijd het hoofd te kunnen bieden, maar chronische en langdurige stress is wat ons uiteindelijk tot ziek zijn brengt.


Het lichaam reageert op een stereotiepe manier op alle hoge eisen die er aan worden gesteld.
Deze reactie bestaat uit drie fasen:
1) een schrikreactie
2) een periode van verzet
3) een stadium van uitputtingStress: vriend & vijand
E 22,50
Wat gebeurt er in het lichaam?


De adrenalineklieren produceren adrenaline.
De thymusklier, de voornaamste immuunklier die in verband staat met de lymfeklieren, gaat minder goed functioneren.
Het lichaam maakt meer hormonen aan om zich voor te bereiden op de ‘vecht-of-vlucht’reactie die ervan verwacht wordt.
Angst stimuleert tot een noodreactie.
Je lichaam bereidt zich voor om snel op de bedreiging te kunnen reageren, zodat je jezelf kunt beschermen en je leven daarna weer normaal kunt voortzetten.


Maar als die angstige dreiging gedurende een langere periode aanhoudt, zelfs al is het alleen maar in je verbeelding, dan zal het teveel aan adrenaline, noradrenaline, cortisol, en andere hormonen en steroïden zorgen dat het lichaam het op zijn zwakste plek begeeft.
Voor vrouwen, vooral als ze ouder worden, is de zwakste plek de borst, ook een doelwit voor oestrogeen.


Een krachtig immuunsysteem zal afwijkende cellen opsporen en direct vernietigen.
Lymfocyten brengen zelfs een soort gif in de kankercellen in, B-cellen vernietigen tumoren, macrofagen zuigen als het ware vreemde cellen weg en de zogenaamde killercellen gaan de strijd daarmee aan.
Maar als het lichaam langdurig onder druk staat neemt het aantal killercellen en de lymfocyten af, waarna afwijkende cellen hun gang kunnen gaan, zich kunnen vermenigvuldigen en een tumor vormen.
Daarna worden nog andere verdedigingsmechanismen van het lichaam te hulp geroepen.
Het gezwel wordt afgeschermd door een soort eiwitlaag en cytokinen, die rond zoemen als boze bijen, kunnen de tumor aanvallen.


Zorg in je leven voor stressbestrijders


Maar al die wapens die het lichaam tot zijn beschikking heeft, kunnen hun werk niet doen als langdurige stress ons onder spanning houdt.
Er is een flinke kans dat zij hun strijd verliezen, tenzij we in onszelf een gevoel van kalmte en welbehagen kunnen oproepen.


Ontgiften met Chlorofyl

Lees hier de schokkende waarheid over stress en kanker

Lees hier over de belangrijke rol van enzymen


Hieronder kunt u zich opgeven voor de gratis Nieuwsbrief Kankervoorbij. U blijft dan op de hoogte van allerlei ontwikkelingen op gebied van gezondheid, wetenschap en leven in de breedste zin van het woord.


Nieuwsbrief Kankervoorbij

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.