VeranderenKanker draagt de boodschap 'veranderen' met zich mee


“Kanker is altijd een boodschap van liefde: het is een boodschap om niet langer de dingen te doen die u pijn bezorgen en meer de dingen te gaan doen die u plezier geven. Dingen die meer overeenstemmen met wie u bent en hoe u wilt dat uw leven wordt.”

“Als een belangrijk onderdeel van de oorzaak van kanker is dat we proberen te zijn wie we niet zijn, dan betekent genezing van kanker dat we ons openstellen voor wie we zijn.”

O.C.Simonton


Als we kind zijn, leren we over onszelf en over het leven door de reacties van de volwassenen om ons heen.
Als gevolg daarvan hebben we ideeën over wie we zijn, die niet van onszelf zijn, evenals vele regels over hoe het leven geleefd zou moeten worden.
Als we volwassen worden hebben we de neiging om de emotionele omgeving van ons vroegere leven thuis te herhalen.
Alles waar we ooit mee te maken hadden is echter uiteindelijk slechts een gedachte.
Het maakt niet uit wat het probleem is, je beleving is het uiterlijke effect van je innerlijke gedachten.
Gedachten kunnen veranderd worden.
Verander de gedachte en het kan niet anders dan dat het gevoel verandert.
E 18,90
De 5 kindconclusies

Waarom denk je zoals je denkt en hoe kun je dat veranderen?


Op die manier hoeft het verleden geen macht meer over ons uit te oefenen. Het maakt niet uit hoe lang we ons in een negatief patroon bevonden.
In het hier en nu kunnen we vrij zijn als we daarvoor kiezen.
We kunnen veranderen.


‘Heel lang in mijn leven heb ik de rol van het brave meisje gespeeld.
Dat heb ik gedaan om te voldoen aan verwachtingen van anderen, om erbij te horen, om geen conflicten te hebben, om de buitenwereld een keurig plaatje te laten zien.
Ik heb het spel gespeeld, maar het was mijn spel niet.
Ik ben ermee opgehouden het te spelen. Het is genoeg geweest!’


Veel mensen hebben als diepliggende veronderstelling “ik ben niet goed genoeg, ik ben dit niet waard”. Maar voor wie ben je niet goed genoeg? En naar wiens maatstaven?
Het maakt niet uit wat voor probleem je hebt, een slechte gezondheid, geldgebrek, onbevredigende relaties, er is maar één ding waar aan gewerkt moet worden: het liefhebben van jezelf.
Als we van onszelf houden,en onszelf het beste gunnen, zal het leven weer gaan stromen.
Zelf-goedkeuring en zelf-aanvaarding in het hier en nu vormen de sleutel tot positieve verandering in alle facetten van het leven.
Probeer jezelf eens te prijzen en zie wat er gebeurt.
Misschien heb je jezelf al jarenlang kritiek gegeven of schuldig gevoeld.
Heeft dat gewerkt?


Het lichaam is een spiegel van onze innerlijke opvattingen en gedachten. Ons lichaam praat altijd tegen ons als we maar de tijd nemen om ernaar te luisteren.
Als we uit kunnen vinden wat het mentale probleem achter een ziekte is, hebben we een mogelijkheid om patronen te veranderen en een bijdrage te leveren aan het herstel van de ziekte.
Ziekte is een manier van ons lichaam om ons te vertellen dat er een idee in ons bewustzijn huist dat niet waar is.
Als we niet kunnen leren om “nee” te zeggen, moeten we misschien wel een ziekte hebben om voor ons “nee” te zeggen.
Een werkelijk helingsproces omvat lichaam, gedachtenwereld en geest.
Als we een ziekte “genezen” zonder in te gaan op de emotionele en spirituele aspecten die de ziekte omringen, is de kans misschien wel groter dat deze zich weer opnieuw zal voordoen.
www.goodadvicebooks.nl geeft u meer informatie en ondersteuning bij veranderingsprocessen. Op deze website zijn ook enkele van mijn columns te lezen, die te maken hebben met de diepe emoties, die met de ziekte kanker gepaard gaan.

De kunst van Kaizen
E 12,50

De gedachte is eenvoudig: Grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.


Van veranderen naar zelfgenezingShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.