Vermoeidheid


Vermoeidheid na kanker door bijnieruitputting
'Soms gebeurt het dat je na jaren antwoord mag krijgen op iets waar je al heel lang naar zoekt.
Na mijn behandeling voor kanker bleef ik last van vermoeidheid houden. Een candida-dieet en het vervangen van mijn amalgaamvullingen brachten zeker verbetering, maar de hele puzzel was nog niet opgelost.
Vasthoudend als ik in mijn zoektocht bleef, had ik kortgeleden een consult bij een natuurgeneeskundige, en zij sprak de woorden: “Je bijnieren zijn beschadigd door de bestraling die je hebt gehad”.
Intuïtief wist ik dat ze gelijk had. Natuurlijk ga ik aan de slag om te proberen de beschadigingen zoveel mogelijk teniet te doen.'


Het lijkt erop, dat de bijnieren de blinde vlek van de geneeskunde zijn.

Bijnieruitputting


Ondanks een regelrechte toestroom van ‘gezondheidsboeken’ de laatste tien jaar is er niet één geweest dat het, niet zeldzaam voorkomende, maar meestal over het hoofd geziene, probleem van een zwakke bijnierfunctie op zo’n grondige maar begrijpelijke wijze beschrijft. De antwoorden die u zoekt zouden hier wel eens in kunnen staan.


Bijnieruitputting (in medische termen ‘hypoadrenia’ en ‘hypoadrenalisme’) is de laatste vijftig jaar één van onze meest voorkomende, doch zelden gediagnosticeerde, aandoeningen geweest.
Ondanks het feit dat deze aandoening in medische teksten in de 19e eeuw beschreven werd en ondanks de ontwikkeling van de eerste daadwerkelijk effectieve behandeling in de jaren 1930, zijn de meeste ‘conventionele’ artsen zich er niet bewust van dat het probleem bestaat!


Door op bovenstaande afbeelding te klikken kunt u het boek inkijken en/of bestellen.


In de Tahoma Clinic in Amerika werkt de schrijver als arts iedere week met verscheidene mensen die aan bijnieruitputting lijden. Velen hebben al een groot aantal artsen bezocht.
De meeste patiënten hebben één of meer adviezen gekregen om ‘naar een psychiater te gaan - er is niets aan de hand’.
Anderen hebben diagnoses zoals het chronische-vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie en ernstige voedsel- en/of luchtwegallergieën gekregen.
Weer anderen zijn ‘gefeliciteerd’ met hun ongebruikelijk lage bloeddruk.
Allen hebben één ding gemeen: vermoeidheid ‘die je gewoonweg niet kunt overwinnen’.
Zoals Dr. Wilson, de schrijver van het boek, het zo goed uitlegt is er hoop! Van bijnieruitputting kun je genezen en je energie kan hersteld worden.
Zoals het met zoveel problemen het geval is, begint herstel bij het stellen van de juiste diagnose en door zo veel mogelijk van de factoren die eraan ten grondslag liggen en die het veroorzaakt hebben aan het licht te brengen.


Over de schrijver:
Dokter Wilson heeft, gedurende de 24 jaar van zijn privépraktijk, honderden mensen met bijnieruitputting geholpen hun gezondheid en vitaliteit terug te winnen.
Met het begrip van de wetenschap achter de bijnierfunctie, zoals alleen een onderzoeker dat heeft, en het inzicht in de invloed daarvan op de mens, zoals alleen een clinicus dat heeft, heeft hij velen de fysiologie achter de aandoening leren begrijpen.


Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.