Nieuw boek: 'Het verzwegen verhaal over kanker'


"Al bijna een eeuw kan kanker voorkomen en genezen worden."
Onlangs is een nieuw boek over kanker uitgekomen.


Het verzwegen verhaal over kanker, geschreven door Dr. Peskin ontsluit voor het eerst een groot deel van de wetenschap die nooit eerder beschikbaar was voor het grote publiek.

Om de informatie uit dit boek toegankelijk te maken voor het grote publiek schreef Ard Pisa het boek Wat Angelina niet wist over kanker, maar wel had moeten weten

Toen Ard Pisa mij vroeg om als ervaringsdeskundige iets voor dit boek te schrijven, heb ik dat natuurlijk heel graag gedaan. De column 'De boodschap van ziek zijn' is van mijn hand.


Samen met Ard Pisa


Decennia geleden al ontdekte Nobelprijswinnaar Otto Warburg, arts en fysioloog, de primaire oorzaak van kanker.


Na jaren van uiterst nauwkeurig, wetenschappelijk onderzoek is kanker nu volledig ontrafeld.
Je zult ontdekken hoe je de primaire oorzaak van kanker kunt stoppen.
Dit boek laat zien hoe je jezelf kunt beschermen tegen alle vormen van kanker.


Ontdek in dit boek:


* Waarom kanker niet genetisch is. Moleculair biologen van wereldfaam vertellen waarom.
* Dat er een verband bestaat tussen hartaandoeningen en kanker.
* Hoe je een tumor goedaardig houdt.
* Dat borstkanker is te voorkomen.
* Dat mammografie kanker niet vroeg opspoort en waarom het schadelijk is.
* Dat, in tegenstelling tot de algemene overtuiging, vezels niet gezond zijn. Ontdek het dodelijke verband tussen vezels en het krijgen van kanker.Klik op onderstaande afbeelding om het boek te bestellen, of om nog meer informatie te krijgen:
Van 'Verzwegen Verhaal 'naar Gratis boek over de lever

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.