Vitaminen en Mineralen.

Het Kokosoliewonder
E 22,50Door agressieve en niet-natuurlijke landbouwmethoden is onze aarde arm geworden aan belangrijke ingrediënten. Daardoor is onze voeding in de loop der jaren kwalitatief achteruit gegaan, zodat zij veel minder mineralen en vitaminen bevat.

Om vandaag de dag dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen van een bord spinazie van 40 jaar geleden binnen te krijgen, moeten we nu 72 borden spinazie eten. Zelfs Popeye weet dan niet meer waar hij het zoeken moet.

‘Omdat ik het natuurlijk belangrijk vind te investeren in mijn gezondheid, zorg ik ervoor dat mijn lichaam het beste krijgt. Dat heb ik, toen ik ontdekte dat ik borstkanker had, mijn lichaam beloofd’.

Ook onze leefomstandigheden worden steeds meer belast. Ons milieu wordt toenemend vervuild door chemicaliën en zware metalen. De ether wordt vervuild door electro smog. Dit maakt dat bijna iedereen extra vitaminen en mineralen nodig heeft. Zonder mineralen functioneren vitaminen niet optimaal. Daarbij is het ook nog belangrijk om te weten, dat er veel verschil is in kwaliteit in voedingssupplementen: natuurlijke vitaminen zijn effectiever dan synthetische.

De voedingssupplementen die we dagelijks nodig hebben zijn:


· multivitaminen

· multimineralen

· calcium

· vitamine C

· anti-oxidanten


Als men gezond is, vindt men het vaak niet nodig aanvullende voedingssupplementen in te nemen, of men is niet bereid daar geld aan te besteden. Ook wordt wel de opmerking gemaakt dat men niet verslaafd wil raken aan deze middelen. Hier is sprake van een associatie van voedingssupplementen met geneesmiddelen. Veel geneesmiddelen kunnen een verslaving opwekken, maar voedingssupplementen hebben niets van doen met chemische, lichaamsvreemde stoffen. Zoals we dagelijks voedsel tot ons nemen om ons systeem te voorzien van brandstof, zo zouden we dat ook met voedingssupplementen moeten doen.

Vitaminen en mineralen hebben preventief een veel sterkere werking, dan wanneer ze worden ingezet om ontstane klachten te verhelpen.

In Nederland is door de Stichting Orthomoleculaire Educatie in 1999 een rapport uitgebracht onder de titel: “Tekorten in de Nederlandse voeding”. Een van de eindconclusies van het rapport was de volgende: ‘Vrijwel de gehele Nederlandse bevolking kampt met kleine of grotere voedingstekorten. Deze tekorten zullen onvermijdelijk leiden tot (ernstige) gezondheidsproblemen’.

De meest efficiente manier om vitaminen en mineralen op te nemen in ons lichaam, zijn sprayvitaminen.

Graag adviseer ik u hierover. Omdat het er niet om gaat wat je inneemt, maar wat je opneemt.Van vitaminen en mineralen naar B12 tekort aanvullen

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.