Water


Water, een goedkoop medicijn
We zouden ons eigenlijk moeten realiseren dat water bovenaan onze lijst van voedingsstoffen hoort te staan.
Veel mensen worden ziek als gevolg van een lokaal optredende chronische, onopzettelijke uitdroging die ontstekingen veroorzaakt zonder ‘dorst’ te hebben.
Water is namelijk het belangrijkste instrument voor het vrijmaken van energie voor alle functies van het menselijk lichaam, door de chemische hydrolytische werking.
Door een tekort van ‘vrij’ water gaat deze cruciale rol verloren bij alle lichamelijke functies die last van dat tekort hebben. Daardoor raakt ook het binnenste van de cel ingrijpend uitgedroogd.


Je verliest de energieopwekkende eigenschappen van water in de uitgedroogde cellen, als je wacht met drinken totdat je dorst hebt. De lichaamssappen raken namelijk sterk geconcentreerd nog voordat je dorst krijgt.
Dit is een belangrijke reden waarom we uitdroging dienen te voorkomen.
Als door uitdroging een meervoudige verstoring van de normale fysiologische functies ontstaat, kan dit tot veel ziektes leiden, waaronder kanker.Overgewicht,kanker, depressie
E 19,95


In het lichaam bestaan twee soorten water. Een type water is osmotisch gebonden: het is reeds in gebruik bij een van de verschillende functies van water. Dit soort water is niet beschikbaar voor een nieuwe activiteit.
Een ander type water is niet osmotisch gebonden, het is vrij water. Dit type water kan bij nieuwe chemische reacties en belangrijke activiteiten van het lichaam betrokken worden. Vrij water kan in het binnenste van de cellen komen en daar de watertekorten aanvullen zodat geen permanente beschadiging optreedt.


Water is niet een eenvoudige stof. Het is het meest ingewikkelde element in de natuur.
Het bestaat uit twee gassen, zuurstof en waterstof, maar is vloeibaar. Bij 100 graden Celsius wordt het een gas. Het heeft zijn grootste dichtheid bij 4 graden Celsius; bij 0 graden is het het lichtst.
Op deze manier kan het op de oppervlakte van een watermassa drijven, en kan het leven onder water overleven.
Als dit niet het geval was, zou niets een koude winter kunnen overleven. Zo ondersteunt het element water het leven.


Geen enkele andere vloeistof kan aan de behoefte aan water van het lichaam voldoen, ondanks het feit dat de frisdrankindustrie ons anders wil laten geloven.


Water, een bijzonder fenomeen
E 14,50Een verzuurd lichaam maakt ziek. Ontzuur je lichaam


Water geeft energie


Als je wacht met drinken totdat je dorst hebt, verlies je de energieopwekkende eigenschappen van water in de uitgedroogde cellen.
De lichaamssappen raken namelijk sterk geconcentreerd voordat je dorst krijgt.
Daarom is een glas water de beste energiedrank die er is. Het haalt de hersenen binnen een paar minuten uit zijn lusteloosheid.
De behoefte van de hersenen aan water is constant.


Er bestaat een omgekeerd verband tussen de consumptie van water en de stapeling van vet in het lichaam.
Hoe minder water je drinkt, des te meer wordt je gedwongen om te eten.
Hoe meer je eet des te meer vet je opslaat, tenzij je lichamelijk actief bent.
Ieder voedingsbestanddeel dat afgebroken en omgezet moet worden heeft de chemische invloed van water nodig – hydrolyse – voordat de energie ervan door de cellen gebruikt kan worden.


Er bestaat een direct verband tussen uitdroging en bijna meer dan 100 meer of minder belangrijke gezondheidsproblemen.
Tevens onderdrukt uitdroging de werking van het immuunsysteem.
Kankercellen zijn anaëroob en kunnen alleen maar leven in een zure omgeving met weinig zuurstof – precies het gevolg van een lage stroom water en een onvoldoende reiniging van de omgeving.
Wanneer het schoonmaakproces tekort schiet nodigt dat uit tot verandering van normale cellen naar nieuwe celtypen, die in een anderszins vijandige en van onvoldoende zuurstof voorziene omgeving gedijen.


Het lichaam is een ingewikkelde, chemische fabriek die leert en improviseert naar het hem goeddunkt. Het werkt met wat je het geeft.
Geef je het de juiste ingrediënten, dan zal het voortsnorren zoals het bedoeld is.
Geef je het de verkeerde ingrediënten, dan dwing je het langs ongeregelde chemische wegen die symptomen en tekenen vertonen die we als ziekte kennen.
Wanneer het lichaam weer zoveel mogelijk de juiste combinatie van de juiste ingrediënten wordt gegeven, kunnen ziekteverschijnselen verminderen.
Voor veel mensen was het boek ‘Water, het goedkoopste medicijn’ cruciaal bij hun herstel.Water, het goedkoopste medicijn
E 19,95


Een onmisbaar onderdeel van de waterremedie, zoals die in bovenstaand boek wordt beschreven is een gelijktijdige aanpassing van de dagelijkse zoutopname, ongeraffineerd zout dat zoveel mogelijk alle mineralen bevat die je ook in de oceaan vindt.
Het lichaam heeft iedere dag minsten twee liter water en wat zout nodig om de normale verliezen door urine, ademhaling en transpiratie op te vangen.
Na water zijn mineralen de basis van de fysiologie van de cel.
Wanneer die stoffen voldoende in het binnensta van de cel aanwezig zijn, trekken en houden ze via osmose en op een natuurlijke manier water in de cel.
De belangrijkste functionele mineralen zijn: kalium, calcium, magnesium, zink en selenium.
Veroudering is het gevolg van meerdere tekorten in het lichaam. Het begint met uitdroging, gevolgd door cruciale tekorten aan mineralen, met magnesium bovenaan de lijst.
Een aanvulling van mineralen dient alle mineralen te omvatten. De natuur heeft ervoor gezorgd dat ze allemaal aanwezig zijn in een evenwichtige voeding.
Ongeraffineerd zout is een voedingsmiddel. Het bevat meer dan 80 mineralen.


Magnesium, de oplossing
E 14,50Keltisch zeezout


Zout: het eeuwige medicijn


Zout is een zeer belangrijke stof voor het overleven van alle levende wezens.
Zout is een medicijn dat door de eeuwen heen door genezers is gebruikt.
Water, zout en kalium regelen samen de hoeveelheid water in het lichaam.
Water coördineert de hoeveelheid water in het binnenste van de cel doordat het iedere cel die het bereikt binnendringt.
Zout houdt de hoeveelheid water binnen en buiten de cel in evenwicht.
Ongeraffineerd zeezout heeft de voorkeur, omdat dat ook sommige van de andere mineralen bevat die het lichaam nodig heeft.
Zout is o.a. een sterke anti-stress stof voor het lichaam, zout speelt een rol bij het regelen van de slaap, zout is cruciaal voor het opnemen van voedseldeeltjes in het spijsverteringsstelsel.

Lees hier meer over Keltisch zeezout

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.