Wereldboom

(column Paravisie 2001)

Onlangs zat ik in de wachtruimte bij mijn therapeut Koos, en bladerde een paar oude tijdschriften door. Mijn blik werd getrokken naar een zwart-wit foto van een vrouw die voor een dikke boom stond. Ik kon nog net in het bijbehorende artikel lezen, dat de vrouw naar Japan was gegaan om deze boom in levende lijve te zien, toen ik door Koos werd uitgenodigd in zijn behandelkamer. Ik legde het blad weg, maar registreerde mijn innerlijke stem die op dringende toon zei: “Onthoud het woord ‘Kaki’ en zoek het uit”. En dat heb ik natuurlijk gedaan. Voor mezelf, en voor iedereen die het wil lezen.

Ik stuitte op een verhaal van ongelofelijke, bijna bovennatuurlijke levenskracht. Kaki is de naam van een boom. De Wereldboom heeft te maken met het overleven van de aarde en het leven op aarde. Bomen wortelen in de aarde en de hemel. Omdat mensen vaak ziek zijn omdat ze het contact met de aarde verloren hebben, kunnen homeopathische middelen gemaakt van de wortels van bomen helpen bij genezing.

De betreffende Kaki boom staat in Nagasaki dichtbij het epicentrum van de Plutonium-bom die hier op 9 augustus 1945 viel. De bom, die een einde maakte aan de 2e wereldoorlog. Een groot deel van de stad werd totaal verwoest en duizenden mensen stierven. Miraculeus genoeg overleefde de Kakiboom. Door deze wonderbaarlijke levenskracht wordt de boom de Wereldboom genoemd. Ondanks de vernietigende werking van de Plutoniumbom, die een hel op aarde veroorzaakte, bleef de Kaki onaantastbaar staan. Temidden van de verwoesting door luchtdrukverschillen, brand, radioactiviteit en giftig Plutonium, temidden van de dood, weigerde de Kakiboom het hoofd te buigen. Niet kapot te krijgen. Dat beeld raakte me diep.

De Kaki heeft in Japan van oudsher een relatie met het leven, de dood, zielen van voorouders en van onbekende en naamloze doden. Er worden nog steeds Kakivruchten geofferd op het familie altaar bij Oud en Nieuw, bij het feest voor de zielen en bij het feest waarbij de zielen van de voorouders terug op aarde komen. Het hout van de boom werd vroeger gebruikt bij het cremeren.

Een Japanse kunstenaar, Tatsuo Miyjima, heeft het kaki-tree project opgezet. Over de hele wereld worden door hem stekken van deze boom geplaatst als symbool voor overleven en groeien op een onwaarschijnlijke plek. Het is een vredesboodschap. In het kader van de 400-jarige relatie tussen Japan en Nederland werd in de Hortus Botanicus in Leiden in 2000 een stek van deze boom geplant. Een Nederlandse biologe, Marijke Creveld, las over dit project, en wist dat zij de energie van deze bijzondere boom wilde gebruiken voor een nieuw homeopathisch middel. Ze begreep dat deze boom in Nagasaki ongekende krachten moest bezitten. Door de enorme overlevingskracht zou de Kaki boom al het leven op aarde in deze tijd van energetische veranderingen een helende en transformerende energie kunnen bieden.

Omdat haar pogingen om contact met Japan te leggen om materiaal van de boom te krijgen mislukten, besloot ze zelf naar Nagasaki te gaan. Door synchronische gebeurtenissen die plaatsvonden in Japan, werd ze als het ware naar de boom toe geleid, waardoor ze bevestigd kreeg dat het de bedoeling was dat zij deze boom mocht ontmoeten. Opvallend aan de boom was dat de schors van de stam en de wortel van deze boom zwart waren, en dat daaronder een spierwitte laag aanwezig was. Bij andere Kaki’s, die zich elders in de wereld bevinden, is dit niet waargenomen.

Inmiddels heeft deze homeopathe het middel Diospyros kaki ontwikkeld. Voor het maken van homeopathische middelen is gelukkig maar heel weinig materiaal nodig, zodat de boom nauwelijks beschadigd hoefde te worden. Ze gebruikt het in haar praktijk bij mensen met een oorlogstrauma, zowel voor de eerste als tweede generatie. Termen als ‘overleven’, ‘je altijd onveilig voelen’ horen hierbij. Ook heeft ze mensen behandeld met klachten die voortkwamen uit radio- en chemotherapie. Ook kan het middel gebruikt worden als ondersteuning tijdens het ziekteproces van kanker. Tevens zijn er mensen behandeld met brandwonden, waarbij opviel dat de jeuk verdween. Een andere toepassingen zou kunnen zijn hulp bij trauma’s door rampen zoals in New York, Enschede en Volendam.

Omdat het middel nog maar een paar jaar bestaat, moet er nog veel onderzoek gedaan worden naar de geneeskracht. Het is dan ook zeker aan te bevelen om dit middel te gebruiken onder begeleiding. Het is belangrijk dat het vaststellen van de dosering nauwkeurig gebeurt. Inmiddels zijn er ook de eerste contacten geweest met patiënten in het buitenland.

Zo zijn de Plutoniumbom en de Kaki boom door het einde van de 2e Wereldoorlog met elkaar verbonden. Plutonium de vernietiger, de dood. Kaki , overleven en het begin van de hoop.Home

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.