Wijze lesEen vol leven
Een vol leven


Een professor staat voor de klas voor een les Filosofie. Op zijn bureau staat een grote lege pot, die kiept hij tot de rand toe vol met golfballetjes, Op zijn vraag: "Is de pot nu vol?" antwoorden de studenten: "Ja, hij is vol".
Vervolgens giet de professor er een pot kralen in leeg tot ook die de rand van de grote pot bereiken.
Hij kijkt de collegezaal rond maar zegt niets.
Dan pakt hij een emmertje zand, ook dat giet hij rustig in de pot, het zand vult alle hoekjes tussen de golfballen en de kralen....
De studenten beginnen wat te lachen...
Als de professor nogmaals vraagt of de pot nu vol is, zijn ze zeker. "Ja, de pot is nu echt vol!"
Toch pakt de professor twee koppen koffie en giet ook deze leeg in de pot, het vocht zakt weg tussen het zand.Dan begint de uitleg....


Deze pot is het leven, tot aan de rand toe gevuld.
De golfballen zijn de belangrijkste zaken: je familie, je gezin, je gezondheid, je geloof en je favoriete bezigheden.
De kralen staan voor je werk, je studie, je huis, je auto...
Het zand zijn de kleine dingen die het leven verder vullen, boodschappen, huishouden, vergaderingen en allerlei leuke of minder leuke 'verplichtingen'.
Gooi je eerst de pot helemaal vol met zand dan is er geen plek meer voor de golfballen en de kralen. Als je teveel tijd besteedt aan de kleine dingen is er geen ruimte meer voor het echt belangrijke.
Neem tijd voor jezelf, je gezondheid, je partner, je kinderen, datgene wat echt zin geeft aan je leven.
Stel prioriteiten, de rest is maar zand.De studenten knikken, de les is duidelijk.
Toch komt er nog een vraag: "Wat is dan die koffie?"
De professor lacht: "Die 2 koppen koffie laten zien dat hoe vol je leven ook is met golfballen, kralen en zand, er altijd wel een plek is om koffie te drinken met een dierbare!"Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.