Wortelsap


wortelsap


In veel diëten voor kankerpatiënten wordt gebruik gemaakt van wortelsap.
De wetenschap is bekend met het gebruik van vitamine A bij het bestrijden van gezwellen.
In grote doseringen is vitamine A echter giftig en richt schade aan de nieren aan omdat het in vet oplosbaar is. Maar er zijn twee moleculen van beta-caroteen, wat in water oplosbaar is, die door het lichaam kunnen worden omgezet in vitamine A.
Met andere woorden, als je het veel drinkt, loop je weinig risico dat je een te hoge dosis beta-caroteen krijgt. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je een oranje kleurtje krijgt.
Wortelen worden al heel lang voor medische doeleinden gebruikt.
In de Middeleeuwen werden ze niet als voedsel gegeten, maar alleen als geneesmiddel gebruikt bij uiteenlopende ziekten als het effect van slangenbeten, duizeligheid en ontstekingen.


Bestel ook het gratis boek over de leverPerfect juices & smoothies
E 9,95!!! Om een kankerbehandeling te ondersteunen, lees meer over de immuunversterker Transfer Factor


In dierexperimenten is aangetoond dat geëmulgeerde vitamine A dramatische resultaten opleverde bij borstgezwellen in muizen. Na 6 – 8 dagen verscheen er op de plek van het gezwel een zwerende wond. In die zweer was een pusachtige vloeistof te zien.
Bij onderzoek van deze vloeistof kwamen dode, kwaadaardige cellen aan het licht. Bij 75 van de proefdieren ondergingen de gezwellen geleidelijk aan volledige regressie.
Dit aantal was 89 % van de totale groep.


In geval van kanker zou dagelijks het sap van een stuk of acht grote wortelen, elke dag vers te maken, genomen kunnen worden. Als het sap direct na het maken gedronken wordt, vormt het als het ware een vitamine A bad, dat over de cellen heen spoelt en hen direct bescherming geeft tegen gezwellen.
Deze kuur kan gecombineerd worden met visualisatie. Je ‘ziet’ als het ware hoe het sap de cellen versterkt. Je kunt je ook voorstellen hoe het drinken van dit sap borstgezwellen ‘oplost’.
Een van de laatste ontdekkingen die is gedaan is dat vitamine A het gen dat tumoren onderdrukt activeert.
Onder een recente studie van mensen van 60 jaar en ouder werd ook aangetoond dat diegenen die voldoende caroteen in hun lichaam hadden, geestelijk beter presteerden.


Van wortelen is bovendien bekend dat ze het gezichtsvermogen verbeteren. Carotenoide, een stof die voorkomt in wortelen en spinazie, zou zelfs grauwe star kunnen voorkomen.
Wortelsap zou dus wel eens een krachtig ‘supermedicijn’ kunnen zijn in de strijd tegen verschillende vormen van kanker.
Het heeft actieve preventieve eigenschappen.
Het dagelijks ritueel, het drinken van vers klaargemaakt wortelsap, kan een waardevolle bijdrage zijn voor het bewaren van de gezondheid.


Van wortelsap naar maaltijdvervanger365 sappen & smoothies
E 16,95homeShare this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.